nka 5194/3
č? au. JŠ, 'Toto rozhodnutí nelzłoírdvní sanci mäišuiľads v za?" . L. r dne ________ Šäč éře/w is.

Číslo jednací: 15Cmo '166/2010-78ČESKÁ REPUBLIKA

ł ROZSUDEK JMENEM REPUBLIKY

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátu složeněm z předsedy ]UDr.Františka Kučery a soudců JUDr.Ivy Novotná a JUDrlngJaroslava Zelenky, PhD. vprávní věci žalobce: ŽOS TRADING, s.r.o., sídlem Dielenská kružná 2, Vrůtky, Slovenská republika, IČ 31574653, zastoupený JUDrJanou Eurikovou, advokátkou, sídlem P.V.Rovnianka 5194/ 3, Martin, Slovenská republika, proti žalovaným: 1/ Ing.Václav Dlouhý, sídlem Jirkovská 174, Údlice, insolvenční správce dlužníka NOVAK CV, a.s., 2/ NOVAK cv, a.s., sídlem Ctiborova 1192/1, Chomutov, IČ 25029096, zastoupený JUDr. Janem Hejdou, PhD., advokátem, sídlem nám.Míru 212, Litvínov, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 44 Cm 8/2009-47 ze dne 16.ěervna 2010, takto:

LRozsudek Krajského soudu vÚstí nad Labem ě.j. 44 Cm 8/2009-47 ze dne 16.řervna 2010 se vbodech I. a II.výroku potvrzuje, v bodu III,výroku se mění tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovaněmu 2/ do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám JUDrJana Hejdy ěástku 12.678,-Kč.

ILŽalobce je povinen zaplatit žalovaněmu 1/ na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci rozsudku částku 1.452,-Kč.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovaněmu 2/ na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám JUDrJana Hejdy částku 8.069,-Kč..

Odůvodnění

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem Lvýroku zamítl žalobu na určení, že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 80312137 Kč. Pod body Il. a HLVýroku rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi žalobcern a oběma žalovanými.

15 ::miss/zari)

Z provedených důkazů soud prvního stupně zjistil, že žalobce a dlužník uzavřeli dne 3.9.2008 rámcovou kupní smlouvu o dodávkách zboží, že žalobce do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka přihlásil pohledávku ve Výši 803.121,97 Kč, kterou dlužníku vyůčtoval fakturou ze dne 6.3.2009. Pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení s odkazem na článek VIII. bod 4 rámcové smlouvy ako náhradu škody způsobené vadou dodávkou zboží. Reklamací ze dne 21.1.2009 sdělil žalobce dlužníkovi (žalovanému 12/), že dodávka ze dne 14.1.2009 má vady, a uplatnil odpovědnost za vady slevou ve výši poloviny kupní ceny. Reklamací ze dne 23.1.2009 sdělil žalobce žalovanému 2/, že dodávka ze dne 20.1.2009 má vady v reklamaci uvedené, přičemž část zboží je žalobcejiž nucen použít na splnění své zakázky. Žalobce žádá dodání 100% náhradního plnění ve výši 76 kusů a zbytek hodlá žalovanému 2 / vrátit. V dopise ze dne 23.2.2009 sdělil žalobce žalovanému 2/, že musel použít vadné molitanové sedáky, opěradla a opěrky hlavy, které posléze musel vyměnit a náklady s tím spojené představují částku, kterou později přihlásil do insolvenčního řízení. Tato pohledávka byla oběma žalovanými při přezkumném jednání popřena, přičemž v průběhu incidenčního řízení žalovaný 1/-insolvenční správce sdělil, že své popření vzal zpět.

Na základě těchto zjištění dospěl soud prvního stupně k závěru, že žaloba není důvodná, protože škoda přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení nesouvisí s nároky žalobce s odpovědnosti za vady zboží, kdy vpřípadě první vadné dodávky požadoval pouze slevu z ceny a v druhém případě pak žádal výměnu zboží za bezvadně, a jestliže žalovaný 2 / tyto nároky z odpovědnosti za vady nesplnil, nemůže požadovat škodu, která není v příčinné souvislosti s uplatněnými vadami, a na níž nemá žalobce právo také podle článku 77 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, nebot' škoda vznikla žalobci tím, že sám použil vadné zboží, které koupil od žalovaného 2 /-dlužníka.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce včas odvolání, vněmž zejména uvedl, že vadné dodané zboží řádně reklamoval, svoje reklamační nároky vůči žalovanému 2/ neměnil, přičemž žalovaný 2/ nesplnil své povinnosti při odstraňování vad zboží a ve smluvně dohodnuté lhůtě neposkytl žalobci ani požadovanou slevu z kupní ceny, ani náhradní plnění. V příčinné souvislosti s tím vznikla žalobci škoda přihlášená do insolvenčního řízení. Poukázal na § 436 odst.4 a § 440 odst.1 obch.zák. Slovenské republiky o tom, že nároky z vad zboží se nedotýkají nároků na náhradu škody. Škodou je vždy újma, která vznikla jako následek vadného plnění, k němuž v daném případě došlo. Navth aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změnil a žalobě vyhověl.

Žalovaný vyvraceli vývody odvolání a navrhli, aby odvolací soud napadený rozsudek jako věcně správný potvrdil.

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek, jakož i řízení jemu předcházející podle š 212 a Š 212a o.s.ř., a doSpěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení vyplývá, že předmětnou pohledávku žalobce přihlásil do insolvenčního řízení jako škodu způsobenou vadnými dodávkami zboží žalovaným 2 / . V příloze k přihlášce žalobce uvedl, že přihlášená škoda předstawje náklady, které mu vznikly s odstraněním vad zboží, které žalovanému 2/ fakturoval ve

15 Cmo 166/2010 výši přihlášené do insolvenčního řízení. Ve faktuře, kterou žalobce dlužníkovi vyůčtoval přihlášenou škodu je uvedeno, že fakturovanou částku žalobce uplatnil podle článku VII. bod 4 rámcové kupní smlouvy. Podle tohoto článku rámcové smlouvy platí, že je~li prodávající (žalovaný 2/) sodstraněním vad zboží vprodlení více než 30 dnů, má kupující právo na odstranění vad na náklady prodávajícího. U první vadné dodávky zboží reklamované dne 21.1.2009 a dodané dne 14.1.2009 žalobce požadoval slevu z kupní ceny ve výši 50%, nikoliv výměnu či opravu dodaného zboží. U druhé vadné dodávky reklamovaně dne 23.1.2009 a dodané dne 20.1.2009 žalobce požadoval dodání nového zboží v počtu '76 kusů s tím, že zbytek do celkového počtu 88 kusů vrátí žalovanému 2 / . Dopis žalobce žalovanému 2/ ze dne 23.2.2009 svědčí o tom, že žalobce, aniž vyčkal uplynutí 30 dnů kvyřízení reklamace, vadné zboží z obou dodávek použil pro svého odběratele, a pak je k jeho reklamaci musel opravit, vyměnit a znovu zabudovat a tím mu vznikly náklady, které přihlásil jako škodu do insolvenčního řízení.

Odvolací soud s ohledem na shora uvedená zjištění vyplývající z důkazů provedených soudem prvního stupně shledal správným právní závěr soudu prvního stupně, že škoda přihlášená do insolvenčního řízení není v příčinně souvislosti s porušením smluvních povinnosti žalovaněho 2/ dodat zboží bez vad, nebot' žalobcem ůčtovaná částka-škoda-vznikla tím, že žalobce, aniž vyčkal uplynutí reklamační lhůty, vadné zboží použil jako bezvadně, a to pak kreklamaci svého zákazníka musel demontovat, opravovat, měnit a dodat nové, nehledě na to, že v případě první reklamace požadoval pouze 50% slevu z kupní ceny, nikoliv výměnu zboží za bezvadně a u druhé reklamace dodávky nevyčkal, zda dlužník vyhoví ve 30 denní lhůtě reklamaci a nedodá zboží nově, nýbrž vadné zboží použil sám pro třetí osobu jako bezvadně.

Z těchto všech důvodů odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé jako věcně správný podle š 219 o.s.ř. potvrdil.

Stejně tak jako věcně správný potvrdil odvolací soud bod ILVýroku o náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovaným 1/ a bod Ill.výroku o náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovaným 2 / změnil jen proto, že náhradu nákladů řízení žalovanému 2 / soud přiznal v neSprávné Výši. To proto, že paušální odměna advokáta v incidenčních sporech se stanovuje podle § 8 vyhlášky č.484/2000 Sb. a činí pouze 9.000,~ Kč, nikoliv 10.000,-Kč, jak neSprávně rozhodl soud prvního stupně.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn š 142 odst.1 ve spojení s § 224 odst.1 o.s.ř. Žalovaní měli v odvolacím řízení ve věci úspěch, a mají proto právo na náhradu nákladů řízení. přiznaná náhrada žalovanému 1/ představuje cestovni výdaje spojené s účastí žalovaněho 1/ na odvolacím jednání a náhrada přiznaná žalovanému 2 / zahrnuje náklady, které tomuto žalovanému vznikly vsouvislosti sjeho zastoupením advokátem. Náhrada vsobě zahrnuje paušální odměnu advokáta ve výši 9.000,-Kč krácenou podle š 18 odst.1 vyhlášky č.484/2000 Sb. na polovinu, 1x 300; Kč režijní paušál advokáta, 600,-Kč náhrada za ztrátu Času, 1.324,-Kč cestovní výdaje a k tomu 1.345,-Kč jako 20% DPI-l, nebot' zástupce žalovaněho 2/ prokázal, že je plátcem této daně.

15 Cmo ÍĎĎXŽÚÍHÚ

P o u č e n Í : Proti tomuto rozsudku není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. V Praze dne 3.ůnora 2011 jUDr.František K u č e r a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová