nci 2116/15
_I-v 01:11 Lu; QULÚ'I1_J'T

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkově a soudcú JUDr. lng. ]aroslava Zelenky, Ph.D, a JUDr. Alexandry ]iříčkově v insolvenční věci navrhovatele: HSBC Bank plc sídlem 8 Canada Square, Londýn E 14 SHQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska jednající prostřednictvím HSBC Bank plc-pobočka Praha, IČO 65997212 sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 zastoupen advokátem ]UDr. Ivo ]andou, Ph.D. sídlem Na Příkopě 14, 110 00 Praha 1 dlužníka: Vila Švédská Finance s.r.o., IČO 28220463 sídlem SvědskáSS/B 150 00 Praha 5 zastoupen advokátem Mgr Pavlem Halounem sídlem Španělská 2,120 00 Praha2 o předběžném opatření, 0 odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu vPraze ze dne 9. listopadu 2017, č. j. MSPI l 96 INS 14050/2017 A 26, takto: Usnesení Městského soudu vPraze ze dne 9. listopadu 2017, č. j. MSPI I 96 INS 14050 / 2017-A 26, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zamítl na vydání předběžného opatření, jímž soud ustanoví dlužníkovi Vila Švédská Finance s r o. (dále jen dlužník) předběžného správce za účelem zjištění rozsahu majetkově podstaty a činnosti dlužníka včetně zajištění, přezkoumání dlužníkova účetnictví a ochrany majetkově podstaty; omezí dispoziční oprávnění dlužníka tak, že dlužníkovi zakáže jakkoliv nakládat a právně jednat ve vztahu k: pozemku parc. č. 3321, jehož součástí je stavba č. p. 635 (jiná stavba), pozemku parc. č. 3322, pozemku parc. č. 3323Í1, pozemku parc. č. 3323/2, pozemku parc. č. 3324, a stavbě bez č. p. / č. evid. (víceúčelová stavba) stojící na pozemku parc. č 3323 / 2 nacházejících se v katastrálním území Smíchov, obci Praha, zapsané na I V 228 vedeném u Katastrálního úřadu pro hl na Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dálej en nemovitosti), jakož 1 omezí dispoziční oprávnění dlužníka k výnosúm z výše uvedených nemovitých věcí, a v této souvislosti uloží třetím osobám, aby podle Š 114 insolvenčního zákona (dále jen IZ) plnění za případné užívání výše označených nemovitostí napříště neposkytovali dlužníkovi, ale výhradně insolvenčnírnu správci, a v rozsahu navrženého omezení přenese dispoziční oprávnění na předběžného správce (bod I. výroku) a navrhovateli HSBC Bank plc (dále jen navrhovatel) uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1 000 Kč (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 30. 10. 2017 byl soudu doručen návrh na vydání shora uvedeného předběžného opatření, který navrhovatel odúvodňoval zejména tím,že se dlužník snaží zabránit úhradě pohledávky navrhovatele všemi dostupnými prostředky, pravděpodobně vlastní nemovitosti, jež může lukrativně pronajímat, nezakládá do obchodního rejstříku účetní závěrky a je propojen se společnostmi AUTOCENTRUM DUBA, s r. o (již měl navrhovatel rovněž poskytnou úvěr) a Saffi Portfolio Inc (na kterou navrhovatel podal rovněž

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

.F.-|| LthJJ- AA JULLWLJ' l FU-JKJIIÍ LULI

4 VSPH 10/2018 insolvenční návrh, jejímž prostřednictvím by měl být propojen s dalšími subjekty a z níž byl v minulosti vyveden majetek). Dlužník s návrhem nesouhlasil, když o pohledávku navrhovatele je veden spor v nalézacím řízení a je právem dlužníka v tomto sporu využívat zákonné prostředky procesní obrany, pohledávku navrhovatele dlužní považuje za promlčenou. Pokud jde o vlastnictví nemovitostí, tato vlastnická práva jsou navrhovateli známa a není třeba je nijak zjišťovat. Dlužník zdůraznil, že jeho tvrzenou nespolehlivost navrhovatel opírá toliko o skutečnost, že dlužník podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 9. 2017 (At 16) o nezastavení insolvenčního řízení a o údajné propojení dlužníka se společnostmi AUTOCENTRUM DUBA, s.r.o. a Saffi Portfolio Inc., které dlužník popírá, s těmito společnostmi nejedná ve shodě.

Soud I. stupně citoval 5 27 IZ, 8 82 IZ a S 114 až 114 IZ a dospěl přitom k závěru, že v tvrzení navrhovatele o nezveřejňování účetní závěrky v obchodním rejstříku, uběhnutí delší doby do rozhodnutí o insolvenčním návrhu, vyhýbání se povinnostem v bHže nespecifikovaných řízeních, nebo poukazovánírn na jiné podnikatelské subjekty, jejich konání a činnost, nelze spatřovat relevantní důvody pro omezení dispozičních oprávnění dlužníka. K dalším argumentům navrhovatele, konkrétně k možnému zbavování se majetku, soud I. stupně uvedl, že pokud navrhovatel poukazuje na jednání jiných subjektů (AUTOCENTRUM DUBA, s.r.o. nebo Saffi Portfolio Inc.), jimiž mělo dojít kvyvedení přesné neurčeného majetku před splatností pohledávek navrhovatele tedy nikoliv majetku dlužníka = nelze mít za to, že se jedná o důvod, který by svědčil nařízení předběžného opatření. Dlužník se soudem komunikuje a ve využití procesních institutů nelze shledat důvodnost návrhu na předběžné opatření, jde o jeho právo. Důvody pro nařízení předběžného opatření bez návrhu soud I. stupně neshledal, a proto rozhodl, jak shora uvedeno.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že návrhu vyhoví nebo aby je zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Na výzvu soudu I. stupně k odstranění vad odvolání navrhovatel reagoval toliko podáním ze dne 14. 12. 2014 (ří-39) s tím, že bude odvolání doplněno po vyřízení jeho odvolání proti usnesení ze dne 10. 11. 2017 (A27) o tom, že se kinsolvenčnímu návrhu nepřihlíží (pozn. odvolacího soudu toto usnesení bylo zrušeno usnesením ze dne 21. 12. 2017/A-44), když podle jeho názoru insolvenční řízení neběželo; do vydání tohoto usnesení odvolání nedoplnil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle 5 82 IZ může insolvenční soud nařídit předběžné opatření v insolvenčním řízení ibez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník (odst. 1). Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v 5 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu (odst. 2).

Podle 5 111 odst. 1 IZ nerozhodne li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

r ?!...ch .ll LU; f_n-Jiu změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžíté závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle Š 112 IZ ustanoví insolvenční soud předběžným opatřením předběžného správce ibez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v 5 111 (odst. 1)_ Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné ipředběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody (odst. 2). Povinnosti předběžného správce je provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož ik přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (odst. 3).

Podle 8 113 odst. 1 IZ jewli nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její části pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Z uvedeného plyne, že nerozhodne li insolvenční soud jinak, je dlužník dle Š 111 odst. 1 IZ povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít opodstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Aplikace Š 113 IZ přichází v úvahu obvykle pouze tehdy, není li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z 5 111 odst. 1 téhož zákona dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo jemli důvodnou obava, že je respektovat nebude. K nařízení předběžného opatření podle 5 113 IZ přistoupí soud po pečlivé úvaze tehdy, když nepostačí omezení spojená s účinky, jež vyvolává zahájení insolvenčního řízení, vjejichž důsledku je dlužníkovi umožněno jen tzv. běžné nakládání s majetkovou podstatou. jinak řečeno předpokladem aplikace Š 111 IZ jsou zcela konkrétní zjištění soudu ohledně jednání dlužníka, jenž je osobou sdispozičním oprávněním, jež směřuje kporušení Š 111 IZ a poškození oprávněných zájmů věřitelů. ]e li podán návrh na vydání tohoto předběžného opatření, je na navrhovateli, aby takové konkrétní okolnosti osvědčil.

Odvolací soud z obsahu insolvenčního spisu ověřil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 28. 6. 2017 (A l) na návrh navrhovatele. Usnesením ze dne 27. 7. 2017 (445146) bylo insolvenční řízení zastaveno, toto usnesení bylo kodvolání navrhovatele změněno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 9. 2017 (.A 16) tak, že se řízení nezastavuje. Navrhovatel se podáním ze dne 30. 10. 2017 (Pr 22) domáhal nařízení shora uvedeného předběžného opatření s tím, že insolvenční řízení již trvá čtyři měsíce, dlužník dlouhodobě neplní své splatné závazky a účelově využívá zákonné prostředky v nalézacím i insolvenčním řízení, aby svým povinnostem dostát nemusel, v obchodním rejstříku nezveřejňuje své účetní závěrky a není tak možné hodnověrně zjistit rozsah jeho činnosti, dlužník zřejmě lukrativně pronajímá své nemovitosti. Navrhovatel vyjádřil obavu, že se dlužník bude v řízení snažit vyhýbat plnění svých povinností, což dovozoval ze sdělení dlužníka ze dne 25, 9. 2017 (v němž dlužník avizoval podání dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 9. 2017/A-16). Dále navrhovatel dovozoval propojení dlužníka se společnostmi AUTOCENTRUM DUBA, sro. a Safíi Portfolio Inc., jež podle navrhovatele při maří uspokojení jeho pohledávek. Usnesením ze dne 10. 11. 2017 (rr 27) soud I. stupně rozhodl, že se k insolvenčnírnu návrhu nepřihlíží, toto usnesení bylo Vrchním soudem v Praze ze dne 21. 12. 2017 (la-44) zrušeno a věc byla vrácena soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4 vem mm

12. Odvolací soud za daných okolností sdm závěr soudu I. stupně o tom, že navrhovatel neosvědčil potřebu nařízení navrhovaného předběžného opatření a ustanovení předběžného správce, když se omezil na obecná tvrzení, že se třetí osoby a dlužník snaží procesními prostředky zabránit uspokojení jeho pohledávek v nalézacích resp. insolvenčních řízeních, což pro vydání předběžného opatření nemá význam; z obsahu insolvenčního spisu přitom neplyne, že by dlužník řízení obstruoval, délku řízení o insolvenčním návrhu nelze v tomto okamžiku přičítat k jeho tíži. Shodné se soudem I. stupně odvolací soud konstatuje, že nezakládání účetních závěrek dlužníka do obchodního rejstříku rovněž neosvědčuje potřebu nařízení předběžného opatření, když navrhovatel tvrď, že dlužník vlastní nemovitosti zastavené ve prospěch navrhovatele, které pronajímá, dlužník tato tvrzení nijak nezpochybňuje. _liné důvody, jež by svědčily po potřebě nařídit předběžné opatření i bez návrhu z insolvenčního spisu rovněž neplynou. Soud I. stupně proto správně návrh na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce zamítl.

13. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání navrhovatelů důvodným a napadené usnesení podle 5 219 o.s.ř. potvrdil. Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (Š 237 odst. 1 písm. g/ o.s.ř). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ)

Praha 20. února 2018

Mgr. Markéta Hudečková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Voj _.