na 875/275un I mnm. MĚ., i,

44 Cm 71200933

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Fellnerem v právní véci žalobce Timbeum, as., se sídlem Praha 9 _ I-Iorní Počernice, F. V. Veselého 2635f15, IČ 278 99 977, zastoupeného Mgr. Davidem Metelkou, advokátem v Ostravě-Mariánské Hory, 28. října 875/275, proti žalovaným 1) NOVÁK CV as., se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192x' 1, IČ 250 29 096, zastoupenému JUDr. Janem Hejdou, PhD., advokátem v Litvínově, nám. Míru 212, a 2) Ing. Václav Dlouhý, se sídlem Údlice, Jirkovská 174, insolvenční Správce dlužníka NOVÁK CV, a.s., o určení pravosti pohledávky takto:

I. Určuje pravost pohledávky žalobce a jejího příslušenství za žalovanym I) zneuhrazené kupní ceny za dodané zboží v částce 207.784,79 Kč, jak byla přihlášena vínsolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu vÚstí nad Labem pod Sp. zn. KSUL 44 [NS 2317f2009 přihláškou č. 190.

II. Žalobce a žalovaný 2) nemají vůči sobč právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný l) je povinen zaplatit žalobcí na náhradu nákladů řízení částku 23.950,40 Kč do tří dnů od právní mocí rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 14.8. 2009 se žalobce domáhal ve vztahu k žalovanému 2) jako insolvenčnímu Správci a ve vztahu k žalovanému l) jako dlužníkovi určení pravosti pohledávky v částce 207.784,79 Kč, přihlášené (přihláška č. 190) v insolvenčním řízení na majetek dlužníka (KSUL 44 INS 2317/2009), popřené (pouze) dlužníkem při přezkumném jednání dne 21.7. 2009.

Jedná se o nevykonatelnou pohledávku na zaplacení kupní ceny za zboží (MDF desky a překližkové desky) dodané podle smlouvy (poskytnutím plnéní podle objednávek z 26.2. 2008 a 3.3. 2008), jehož cena byla vyúčtována fakturami FVT 5Slf2008, FVT 451/2008 a FVT 438/2008, spolu spříslušenstvím (úrokem zprodlení do dne zahájení insolvenčního řízení).

Pokračování 2

Žalovaný l) závazek dne 20.1. 2009 písemně uznal (tehdy činil závazek včetně dospělého úroku z prodlení 225.287,85 Kč), z uznaného závazku následně uhradí] podle dohody o splátkách jen 37.547,98 Kč, přičemž tímto plněním splnil-při absenci určení platby -předně úroky z prodlení (16.270,72 Kč) a zčásti jistinu. Přihlášené pohledávka představuje neuhrazenou část kupní ceny a dále úroky z prodlení do dne zahájení insolvenčního řízení.

Při přezkumném jednání dne 21.7. 2009 byla popřena pravost pohledávky (§ 193 zákč. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužníkem vreorganizaci, přičemž toto popření má tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem (§ 336 odst. 2 IZ).

Věříte! úplatnil včas, do třiceti dnů od přezkumu (§ 198 odst. l IZ) žalobu na určení pravosti nevykonatelné pohledávky u soudu vůči insolvenčnímu správci a popírajícímu dlužníkovi, kde uvedl důvod vzniku takjako v přihlášce pohledávky (§ 198 odst. 2 IZ).

Stanovisko žalovaněho 2) kžalobě odpovídalo jeho postoji při přezkumu, kde pohledávku nepopřel.

Žalovaný 1) uvedl, že až po konfrontaci sdoklady si uvědomil, že popřenou pohledávku jako dlužník písemně uznal.

Z uznání závazku a dohody o splátkách z 20.1.. 2009 soud zjistil, že žalovaný l) uznal závazek 225.287,85 Kč jako nezaplacenou kupní cenu za dodané zboží (vyúčtovanou fakturami č. FVT 551/2008, PVT 451/2008 a PVT 43872008) spolu se zákonným úrokem z prodlení ke dni 22.12. 2008 z těchto závazků.

Podle § 323 odst. 1 věty první obch. zák., uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání.

Žalovaný 1) domněnku trvání závazku v době jeho uznání nevyvrátil.

Jedná se o závazek k zaplacení kupní ceny za zboží dodané podle smlouvy (§ 409 a násl. obch. zák.) a zákonného útoku z prodlení (§ 369a obch. zák.).

Soud tedy určil pravost přihlášené a dlužníkem popřené pohledávky.

Výrok o náhradě nákladů mezi žalobcem a insolvenčním Správcem odpovídá ustanovení § 202 IZ.

Úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení vůči dlužníkovi (§ 142 odst. 1 o.s.ř.).

Jedná se (§ 137 o.s.ř.) o tyto náklady:

-soudní poplatek 1.000; Kč

-odměna za právní zastoupení podle vyhlášky č. 4842000 Sb. v částce 10.000,uKč (§ 5 písm. d) vyhlášky) se třemi režijnimi paušály po 300,-Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za převzetí zastoupení, sepis žaloby a účast u jednáníL., i í .a

í'

Pokračování 3 44 em 772009 _ ?a

-jízdné za cestu ze sídla advokáta k soudu a Zpět, celkem 1000 km, podle § 13 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a § 157 odst. 4 a § 158 zákoníku práce a to základní náhrada 3,90 Kč za l km (3.900,-Kč) a náhrada za PHM při průměrné spotřebě 6,46 1/ 100 km a doložené ceně PHM 32,90 Kč v částce 2.125,34 Kč; celkem tedyjizdné 6.025,34 Kč

-náhrada za ztrátu času stráveného na cestě (22 půlhodin), tedy 2.200,-Kč podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

-DPH, kterou je zástupce žalobce povinen odvést; z nákladů (bez poplatku) v částce 19.125,34 Kč činí DPH 3.825,06 Kč.Celkem tedy činí náhrada 23.950,40 Kč.

Lhůta k plnění byla určena podle § 160 odst. 1 o.s.ř. a platební misto náhrady nákladů podle§ 149 odst. l o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do' 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnuti, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

"l V Ústí nad Labem dne 16. června 2010

M i Mgr. Jiří Felllner,

'Na sloupce il 'l l l.Za sprá st vyhotovení: Kamil ábová

/ 'j