l 68 INS 13204/2015-13-76
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. ]índřicha Havlovce a soudců jUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníce: Ludmila anonymizovano , anonymizovano bytem Malín 305, 284 01 Kutná Hora

0 odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu vPraze ze dne 3. srpna 2017,

č. j KSPI l 68 INS 13204/2015-13-76, takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Napadenym usnesením Krajský soud v Praze neschválil konečnou zpráw o zpeněžování majetku z podstaty a sqaíčtování odměny a výdajů insolvenčního správce Ing. Tomáše Zůzy (dále jen Správceíf).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 30. 9. 2015 na č. d. B 7 schválil oddlužení dlužníce Ludmily anonymizovano (dále jen Dlužníceíf) zpeněženírn majetkové podstaty. Dne 25. 5. 201? předložil Správce konečnou zprávu, proti níž Dlužnice podala námitky. Jelikož byly u soudu prvního stupně podány žaloby na určení neplatností kupní smlouvy týkající se nemovitostí Dlužnice a není zřejmé, zda a jak mohou tyto incidenční spory ovlivnit závěr konečné zprávy, dospěl soud prvního stupně k závěru o předčasném podání konečné zprávy.

Proti tomuto usnesení se Dlužnice odvolala a žádala zveřejnění konečné zprávy a její zaslání Dlužníci včetně vyúčtování Správce. Podaným odvoláním brojila proti schváleněmu způsobu oddlužení a vyjádřila nesouhlas s nezveřejněním konečné zprávy po dobu trvání incidenčních sporů.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda odvolání proti napadenému usnesení je podáno včas, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle Š 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon; dále jen IZ'íí), nestanoví li tento zákon jinak nebo není-lí takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřené jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle Š 204 odst. 1 zákona č. 99/1965 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Shodu s prvopísem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

13,

3 VSPH1568/2017

Podle 5 208 odst. 1 o.s.ř. opožděné podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle 9 218a o.s.ř. nerozhodl li předseda senátu soudu prvního stupně podle Š 208 odst. 1 ačkoliv odvolání bylo podáno opožděné, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. ]e li to třeba, provede potřebná šetření, buď sám, nebo prostřednictvím soudu prvního stupně anebo soudu dožádaného.

Podle S 50 odst. 1 o.s.ř. nezastíhl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle (5 57 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde li o lhůtu určenou podle hodin (odst, 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3). Podle 5 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípusmé.

Z obsahu spisu se podává, že napadené usnesení bylo doručeno Dlužníci vhozením do schránky dne 10. 8. 2017. Lhůta k podání odvolání počala běžet následujícího dne a skončila dne 25. 8. 2017. Odvolání Dlužnice podala k soudu prvního stupně osobně dne 30. 8. 2017. jelikož posledním dnem, kdy se Dlužnice mohla včas odvolat, bylo 25. 8. 2017, je její odvolání-doručené insolvenčnírnu soudu dne 50. 8. 2017 podáno zcela zjevně po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty a je tedy odvoláním opožděným.

Proto odvolací soud odvolání podle Š 218a ve spojení s Š 208 o.s.ř. za použití $ 7 IZ odmítl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ).

Praha 24. ledna 2018

]UDr.]i11dřich Havlovec vr. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr jta