l 59 INS 21973/2017-A-8
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném zpředsedy ]UDr. Petra Trebatiekého, Ph.D., LL.M. a soudců Mgr. Věry Modlitbové a ]UDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano bytem j'anovská 367, 109 00 Praha 10 o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č. j MSPl l 59 INS 21973/2017-A-8 ze dne 11. ledna 2018, takto: Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 59 INS 21973/2017-A 8 ze dne 11. ledna 2018 se mění tak, že se místní nepříslušnost tohoto soudu nevyslomje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále též jen insolvenční soud, soud prvního stupně) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením vyslovil svoji místní nepEslušnost a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dlužnice Hana anonymizovano (dále jen Dlužnice) se insolvenčním návrhem doručeným mu 4. 12. 2017 domáhá zjištění svého úpadku, V návrhu Dlužnice označila jako své bydliště Husova 165/5, Brno a jako svou doručovací adresu Janovská 367, Praha 10, na niž se ovšem nepodařilo doručit soudní písemnost, přičemž zásilka s písemností byla vrácena zpět s tim, že adresát, jemuž nebylo možné zásilku vložit do schránky, je neznámý. V pracovní smlouvě uzavřené Dlužnicí a společností Comdata Czech a.s. (dále jen Zaměstnavatel) dne 3. 2. 2016 (dále jen Smlouva) je jako místo výkonu práce uvedeno Brno, v dodatku ke Smlouvě z 23. 2. 201? je shodně jako ve Smlouvě uvedeno trvalé bydliště Dlužnice v Brně, Bellova 381/7. Z výplatních pásek za období září a nj na 2017 vyplývá, že pracovní poměr Dlužnice trvá.

Cituje ŠZ ŠTa písm. a) a 57b odst. 1 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon dále též jen IZ), a Š 85 odst. 1, Š85a a Š 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen osř.), poukázav na usnesení Vrchního soudu vPraze č. j. KSLB 76 INS 16074/2015, 2 VSPI l 1383/2015 5 10 ze dne 27. 7. 2015, dospěl soud prvního stupně k závěru, že Dlužnice, jejíž pracovní poměr stále trvá, nastoupila do zaměstnání dne 3. 2. 2016, přičemž místem výkonu její práce pro Zaměstnavatele je Brno, jež je současně místem jejího trvalého bydliště. Shledav obecným soudem Dlužnice Městský soud vBrně, jenž se nachází vobvodu Krajského soudu v Brně, vyslovil proto svoji místní nepHslušnost a rozhodl o postoupení věci posledně jmenovanému soudu.

Proti tomuto usnesení se Dlužnice včas odvolala a navrhla jeho zrušení, namítnuvši, že se zdržuje na adrese Janovská 367, 109 00 Praha 10, již označila jako své faktické bydliště, kde má jméno na poštovní schránce. Místem výkonu svého povolání označila rovněž Prahu a předložila dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 11. 5. 2017.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho Výdáni předcházející dle Š212 aš212a o.s.ř., a, aniž dle 5 94 odst, 2 písm. e) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

3 VSPl l 149/2018 Podle Š 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Speciální úprava místní pEslušnosti soudu pro insolvenční řízení je obsažena v Š Tb IZ, jež určuje, že je pro insolvenční řízení pHslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka (odstavec 1 věta první). Pro insolvenční řízení proti dlužníku, který je zapsán v obchodním rejstříku, je příslušný soud, v jehož obvodu byl obecný soud dlužníka ke dni, který předchází o 6 měsíců okamžik zahájení insolvenčního řízení; není li takový soud, je pHslušný soud podle věty první (odstavec 1 věta druhá). Jde li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby tvoHcí s dlužníkem koncern, je vedle soudu uvedeného v odstavci 1 k řízení pHslušný také insolvenční soud, u něhož probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který s touto osobou tvoří koncern (odstavec 2). jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je zahraniční osobou, a nebrání-li tomu přímo použitelný předpis práva Evropské unie, lze insolvenční šizení zahájit i u insolvenčního soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn podnik nebo organizační složka podniku takového dlužníka (odstavec 3). Insolvenční soud je příslušný ve věcech uvedených v 5 ?a písm. b) až e) (odstavec 4).

Podle Š 105 odst. 1 o.s.ř. zkoumá soud místní příslušnost jen do skončení pHpravného jednání podle Š 114c. Neprovedl li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní pHslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla li provedena příprava jednání podle Š 11-4c, a jen k námitce účastnika, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku pHsluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k pHpravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepHslušným soudem.

Podle $ 11 o.s.ř. se řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně pHslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně pHslušným je vždy také soud, jehož pšslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu (odstavec 1). ]e li místně pHslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich (odstavec 2).

Podle Š85 odst. 1 o.s.ř. nestanoví li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze li zjistit, vobvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popÉpadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Podle Š85a o.s.ř. je li pro řízení v prvním stupni věcně pEslušný krajský soud a místní pEslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně pHslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

K obsahu pojmu bydlištěíí, jenž je zásadním pro určení místní pEslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identiůkačním dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

13.

14.

15.

16.

17.

Z obsahu spisu se podává, že Dlužnice v insolvenčním návrhu označila jako své (trvalé) bydliště adresu: Husova 165/5, 602 00 Brno, současně (však) uvedla korespondenční adresu: Janovská 367, 109 00 Praha 10 (č. d. A-l). Zásilka s usnesením insolvenčního soudu ze dne 5. 12. 2017 na č. d. Ši 6 doručovaná Dlužníci na korespondenční adresu se vrátila zpět sprohlášením České pošty Úejí doručovatelky Dany Masopustové) ze dne 8. 12. 2017 o tom, že písemnost nebylo možné vložit do schránky a o této skutečnosti nebylo možné zanechat písemné oznámení vmístě doručení (č. d. A-6). Zásilka s usnesením insolvenčního soudu ze dne 11. 1. 2018 na č. d. A-8 byla doručovatelkou České pošty Danou Masopustovou vložena do domovní schránky Dlužnice na adrese Janovská 367, 109 00 Praha 10 dne 18. 1. 2018 (č. d. A 8). Smlouvou bylo sjednáno místo výkonu práce Dlužnice v Brně (č. d. idt-2). Dodatkem č. 2 ke Smlouvě ze dne 11. 5. 2017 se s účinností od 15. 5. 2017 stala místem výkonu práce Dlužnice Praha (č. d. 731 9).

Odvolací soud je shodně jako Dlužnice toho názoru, že korespondenční adresu Dlužnice lze považovat za adresu jejího bydliště. O tom, že se Dlužnice v době, kdy bylo dne 4. 12. 2017 zahájeno insolvenční řízení (č. d. A l), zdržovala na adrese Janovská 367, 109 00 Praha 10, svědčí nejen její tvrzení obsažené v odvolání, nýbrž i to, že s účinností od 15. 5. 2017 se stala Praha místem výkonu její práce. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit fakt, že posledně uvedenou skutečnost doložila Dlužnice až s podáním odvolání (č. d. A-9).

Soudu prvního stupně přitom nelze vytknout pochybení v situaci, kdy neměl o dňve nastalé změně místa výkonu práce Dlužnice, jíž neúspěšně doručoval písemnost na jí označenou korespondenční adresu v Praze (č. d. A+6), žádné informace a uvedená skutečnost vyšla najevo až vprůběhu odvolacího řízení. Napadené usnesení přitom již bylo Dlužníci vhozeno do její domovní schránky

(a. d. as).

2 uvedeného je zřejmé, že Dlužnice v době zahájení insolvenčního řízení bydlela na adrese Janovská 367, 109 00 Praha 10, Místně příslušným pro projednávanou věc je tak Městský soud v Praze, v jehož obvodu je Obvodní soud pro Prahu 10 jako obecný soud Dlužnice. U tohoto soudu také Dlužnice svůj insolvenční návrh podala.

Na základě těchto zjištění veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle Š220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s Š 167 odst. 2 o.s.ř. za použití $ 7 12 a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí 1 z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (5 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 212).

Praha 26. ledna 2018

JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., vr. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr líný = a'