kazl 4 INS 32278/2015
701 un Ostrava 1 555m Krajský sand v Ostravě Havlíčkuw nábřeží 34 'HE EI üstrava RR0471 84692511 Mmát věslav Funink um NáměstiČSA m 737m Český Těšín

Krajský soud v Ústravě mm u I'm Havlíłkuvu nábřeží 34 ' h *TIS El Ústi-:Wu 87933 www m "-:nme mnou mi.

NW I|l\l MI Nl !E1 !I N W H||l| Mil ll|l N W WW Il

*ET933-ů-Eü16-1t

'FI-'1; ' L-h 7 I. SAM-Rüzhndnutiuüdvulání

x 5-: _ u" ' vam unink 'm Háměs--ČSA m nmummw-737 I] Těšín vúhinidnhürhdułuuún u ' mámme mamlwmf l .-mu.me f ..---__ 'mmmmhm r "'i f "Iu. 1 mi Et! MI : m I! m m 'Z-rł .mamma-mu ąąułfi'w '-TYPI._ '_|-_l_ _-

._-'-__i .-_ł_ _,-_

Místo pm tunu služby

H !NS JIZTEJ'ZŮIS Mdn-Iłuzhüdnutí u üůvüláni

*J

TyplclhrułwänídołhsmHImtnuíäüodsb1Jłăçän i. 1' ' Í. 'Íą-'IEUB CF .EQ-.ĚÉÁVAProhlášení domłujidhnn _; ;

I:: FHřEtíłä-'Jlkrínłsemnnnübylnnd fenndn: 19. 05. 2015 Jménnapłumenfnsnhy,kterä1äsälku ................. .. n mm mnm pman Iäslltp dmą " I" "5 plnemnéhnpnuřmí.Udepření HJEtI' zásilky [písemnnstü byla ndilvndněnn -hna enlnnmdu. u H Hdnému dodání Iäsllky (písemnnstłł nebyla pnskptnuln nexbptnä snułlnnnst dneJménn a příjmení nsnhy, která nepnilurüi neahptnnu snufłnnnn k dndäní :áslllw [písemnosti]ü Manuál neposkytnutí na'sz snnünnnstl byla poskymm pnnEenI nutně * předáním písemném pnnřenl.

Hepnskpmn nezhymă münnnstl spnůvaln v__-__-______

łmd. ?Tü-

ínezastižen-oznámeno-uložíl od 4. Uí ?GIS

......................n....í.'i.2ř'ií.í*ľ* /Č Adresát neznám "

Pouze sídlo MÚ IEI Pmmłe adm nebyl zastřien a nebyla matně nm medaili-vým, zásilka fpłsernrmn] se

will: dne Frntnip zásilku [pl'semnnst] nahpEIpEmnłně pp www adresáta, em: nsnududne'łü EE. .-x I u' 'h U). .CME j

Iänlhfpfsemmstł MaapHpraHnaimlednanm. hh Illirułennu.f' anmummmmjm f Krystyna Błíknvá Jménn a přijmení dnruřmatele /W podpis dnruřnvateleSpisová značkazl4INS 32278/2015 Identifikace dotazuz87933-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.05.2016 09:05 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Funiok anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzFUNIOK VĚSL100661 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Funiok, Věs anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112RSDĚLENÍ (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát (jmeno a příjmení): Věsláv Funiok Adresa, na kterou má být písemnost doručena: Náměstí ČSA l/l

737 01 Český Těšín

Soud, který písemnost odevzdal k doručení: Krajský soud V Ostravě Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava

Spisová značka á označení doručované písemnosti: KSOS 14 INS 32278/2015 A4-Rozhodnutí o odvolání

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí te'to lhůty nebylo možné písemnost Vhodit do domovní nebo jine' adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajíeímu soudu.

Písemnost si můžete vyzvednout u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, v pracovní dny pondělí-čtvrtek 7:00 do 15:30 hod. a pátek 07:00 až 13:00 hod. na oddělení C 437.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno: 24.5.2016 Sňáto dne: 24.6.2016