kaz 89 INS 26691/2015
a?

# OÚSQSTÍSG m1 I

64:4*

*TJ F

4::: r::

______l_

Giă

AdµESät: J'-:1.1.4. u.; Lau 3:5 1 x a: O 04 ó U

'i' f r TFT-____--u-ü-.r' 1....._ _..._.-..._. i II r{%_n._!|5}±-g Sü __|f_;l 1.;-MST' Hat] LABE .q-.I TTTTT'I'I"u JHIGEIEY Foltýn 'Hi-Ů L-:L' LIEI na». Latliłrn WFDHUČE HUKGU v] HEUMDA B mam 77.1 43ŮMChmnutuv Wii-rm-~ . atel: . Krajský soud? Usti nad Lahcm mewµldmm Námdníłlů odboje 1274 -W--J-"Wh 4GB 92 Usti nad Labem SD !mnmrnúnnulim mmm ' ' ML ... |IHHII|IIIIIIIIIIIIIIIIIl|II| I iiiill+5-Il1úr1i i 39 !NS 266911'2015 GL-36 mzhodnulí VS LM A " tímhvř ą:: Bfezmecká 5D Sůl !Iräüüilfµ mr mimwm;-ammłmmăum NH*** mrnłimmum r 1 F i m :-Imatimmm ł l u .a " f maximum r _ . _TYP III.

Typ Ill.-Doručování jiných plsemnustííą 5U odit. 1. 2 u. s. ř.)

Prnhláąenl dnmłujidlm urgănu:

EI Ffljetí Iäiilkjł' [plsemnustlł byla udepfenü dneJména a příjmem maily, která :äsllku [přsemmst] udepreła přijmu:0 následdch udepµenl pilíře!! zásilky iplsmnnustí] byla paskymmu puułení ústní-předáním písemném puułení.üdepl'mípnjet! :ásllky iplsemnnstt] byla udůmlnłnu -huwedenídüwdm

D IE řádnému dudäní :ásillw [písemnustü nehoda paskytnuta neahytnä súułinnmt dn:Jména a pííłmenl nsnhy. která ňepusłzylla nuhytnnu inułlnnnrt k dudänl :islllq [písemnusti] .I] násieddih neposkymútl !Intimně suułlnnustl !win pushrmlutn puuřenl úsmă-phtlänµm plsemgéhu pnutenl.Repuskytnutl nuhylné snannusli EFDĚÍ'H'IH .nebyla !nahé !dařit du schránky. vrací se snudu u táta shrl'eůmstř byla! marná :nechat písemné mnämenl' i mµíti dumłení.

u IHIhkaIMIHIHIHMdumnhIthdmłeum .................. ... Jměnu a přümmfdnmłmtel: 'veta Svítková

püdpłiü Mahlie

ÁDRESÁT N EZNÁ "' A NEMÁ SCHRÁNPÉ©IWH.: 1" "' w" ŘEUWF'EUUD u LJ:: u Hm: _. w TI ?Hangdr-!ih-JULH-Jj'» I z " 'i U RR5120523319C Adresát: a; a* anonymizovano nmnuCE Ruu

HEUMDA Břuzmunkú 475i] 43H 04 Chnmmnv WW mk KrajskýmudvÚstinndLahem Dmmmddłmí NW odboje 121'4 dn:M.WI . ~ 4G 92 Usti nad Lahenl 5D |:| mmmmmu hmmm M... d., m Mamma numu T", L mamma " ' ' T dj . Hilmü |.l ||. !"J'!Ill!|||,l MW 1 _ 1 39 [HS 2669]!2015 *Ai-36 rozhodnuti VS LM Jminnuiijmmluiłnjldmnhyďd-IpłillÍI-!mbnłmimpłunh "' ~ __ WMWMIW "' 'u :u: ..--""" ł" mm 1' . . W :1. ł, ł 'TYP III._|

Typ III.-Doručování Ilných písemností {§ 50 adsl. 1. 2 o. s. ř.)Prohláąení doručujídłlo orgánu: EI Přiłftíräsilty [promnestll byla Hmmm Ě Fmtołăeäsłhup mm nebylo mono: do mamma! soudu díl:: _ , u Jméno a příjmem' osohyíktmäl zäillku [písemnost] olłepfela přijmout o této skuteütmlsti bylo .f ubylo moľné :anetth písem ne omámeníe místo doručení. Ú následtfth odepfenl FMEH milky [pl'umností] bylo poskytnuto poučení ústně u phdäním I:I i'th WIIHHIIJII !Illłenl induällhltím :Immuno ................ ..m písemného poučení. ~ '. [Ioepłepl přijelíeäsiµlry [píseman bylo odůvodoEno . -heeuvedenldümdm m ma Iveta suüková

Jméno a příjmenµdoruřontełe :I ł! fáďněmu dodání :äsilkp [písemnostll nebyla poskytnuta neIhytnä součinnost d

"E ADRESÁT NEZNÁMÝ Jméno a přijmení osoby. která neposkytla nezbytnou součinnost k dodání zásiily _ p-'T'F'Ě Á S [písemnmtl] ł r " '* :č.11: H '51.131 I .i o; ' ::r . rł .' b. tak . 3-? \-:-1

. ' L1 -I ± ?11 I pls dorułoeatele EI následcírh mpmtymml nezbytné sooünnosti bylo poskytnuto poułení ono-předáním .. 'REM !má p l. i:

.u 'l' r :L-*__' a-j._ e pise. ného pullrřEµII-1' ~.. ..-1475; n '

Heposkwnutí neebpmé muůnnoso spoříealo e .

é

Spisová značkaz89INS 26691/2015 Identifikace dotazuz45434-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 09:20 Kontrolu proved1:Nbcíková Lucie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzFoltýn anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzFOLTÝN JAR0150451 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Foltýn, Jaros anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzFoltýnová anonymizovano , anonymizovano , Tbř» fyzická IDzFOLTÝNOHANA120154 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Foltynová, H anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R