kaz 79 INS 25940/2012


šum: IIIIIIIIIIIIlIIHllll|||II|IIIIII||II|I MEŮIŠWW! m: E m E RR0241397445U mit SMMWŘQIE MW mm WMS pam :e Dül'ülł u nuxnu '30m Fm 125cm MSPH ?9 [NS 2594Df2012-B-45, usncseni, 111.415' WW ' " Ílatel:

Městský suud v Praze Slezská 9 III] (ID Praha 2

D Hull Italia-mnm! bylldndin dne ....... .m .... ... 'nr ..... ..m HW! idniůt nabyl listinu.-WLIIHHIÍSIIH-~ u. Jminupłllmmldumłmam

" I WWWÍCHHUHŮU Tyl-.FL mmmmmm I um a. LI1454-E-lülllümlq' áăř-ą

FH 79 INS 2594üf2012-B-45, usnesení, lh. :HTMĚSTSKÝ soun v PRAZE * pracuviă-lä Stezská

EEE! 23-06-2016

.............-. krát-_ příloh kuli-:y

EI hutniuhdmäuiilłlulp vulmrumwunumunu

:limitem uilunisúrłlłl'rd 1mm a pmmmmunjm m;

i .i"Typ l.-nomřoeăní do slaslníd'l rukou [š 49 (HBI. 1, 2, 3 o. s. ř.)

Prohlášení domůjídllo orgánu:

D Přijetí edsłllqr [písemností] tlon odeołeno dne

Jméno o příjmení osoby. která eásilko l:Izilsernnostl odepieło přijmout

ü následdsh odeofení přijetí eásilhr ioísemnostil loon poskytnuto poučení ústne-předáním písemného poučení.

Hdeofenf přijetí sdsilqu (oi sem oostiJ bylo odůvodneno -ne: uvedení důvodu.I:I III: I'ddněmo dodán! eáslllqr [písemnosti'ł nenon poskytnuto neehytno sooiflnnost dneJmeno o příjmení osoby. která neposkytle neehytnoo sootinnost It dodání :osllty [písemnostlł[I následsíeh neposkytnutí nezbytná sooilnnossi loon poskytnuto l písemného oouien í.

Heooskytnusíouoomé součinnoin spoříeolo sD Protołe adresdt nebyl :snížen o nehon možné mu :oneshot výzvu, :dsilło [písemnost] se nad soudu dne-

ňotoie zäsłllsu [písemnostľr nebylo moäoe oo uplynutí 'lo doo spin do sduánkr o s used se soudu dne W. é r !é

Emmmm-Wemwm same' a F* FF'ÍT* .11:51

omdnelnodsonodnesemnm-

Jméno a pfümení domłosotele

Spisová značkaz79INS 25940/2012 Identifikace dotazu:11454-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 13:53 Kontrolu provedl: Blahnová Miloslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů AdresátniMTN-Insolvence vgo.s. , IČ: 'Typľins. IDzMTN-INS 1 24740276, ins. správce SPľáVCG Údaje o schránce: typzpo 1D DS:2wuupvw Stav DS Přístupná Název DS firma: MTN-Insolvence v.o.s. IČ: 24740276 Adresa: Korunní 127/2206, 13000 Praha 3, CZ Adresát:Skanska Facility s.r.o., IČ: TYPľprávnická ID:SKANSKA P25661531 2 25661531, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:uy72mh4 Stav DS Přístupná Název DS firma: Skanska Facility s.r.o. 1Č: 25661531 Adresa: Křižíkova 34a/682, 18600 Praha 8, CZ AdresátzABEWY EXE GROUP, s.r.o., IČ: Typľprávnická IDzABEWY EXE27944514 4 27944514, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:3tuiupy Stav DS Přístupná Název DS firma: ABEWY EXE GROUP, s.r.o. IČ: 27944514 Adresa: Táboritská 23/1000, 13000 Praha 3, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzVágnerová Jaroslava, nar. 73% fyzická IDzvÁGNEROJAR0150661 1 15.06.1961, fyzická Hledáno V DS:typ: PO, Vágnerová, Jaroslava, 15.06.1961 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

MSPH 79 INS 25940 / 2012-B-45-referat

Referát pro Kancelzm Stejnopis usnesení : -zveřejní V IR -doruč do DS (není-li, typem I ):* dlužníci dle adresy shora

* správci-MTN-Insolvence v.o.s.

* zaměstnavateli dlužnice: Skanska Facility s. r. o., ICO 256 61

531, se sídlem Křižíkova 682/ 34a, 186 00 Praha 8 * zbývajícímu členovi PVV-v. č. 9 ABEWY EXE GROUP s.r.o., k rukám jednající osoby lhůta: 20. 6. 16/pošta 2. 6. 2016

JUDr. Jiří RadaKanceláři předáno dne 06.06.2016Vypraveno dne 06.06.2016