kaz 77 INS 7436/2014
m ŠäAJSH? géLłDUUETiHůfľJIłÍEEM Ě E ' l' i I 1 9.. Hmmm rámů ::idiääľm g 0046.66: DDPDHU HHUKDU u! E "EU Il Hmyslowůlüă u Müüimey WW esílatel: _ _ _ D Hull:: [Hmm] E11: ?Jaky määfăíłä Law dnt. ................... ..u .... ... 4m 92 Ústinadl l SÚ .I DFmHEidrultmhyiusHiłn, ::mmmu . umu: DDULAETHICH numu MM du .........i. ..... .. ____ MM. . IlIIIHIHIIIIIIIIIIMIIIIIIIII 1 i s, K v . j .1 o n1uruúu-5-an1ú-1r KEF ..Frtm v as HF-L-*"

Jm-rwnmmm,7? [NS 7435.*'2014-P23-11 rozhodnutí F5 LM

\ resăt: anonymizovano mal.:IIIIII '-li Il +i llllllllllllllllll l+ ' i i f I I q. lłl ............... .ł l

Il-lllllllllllll i' In.

.111 i ł l q . +-iiiiiiiiiii 'i IIII .i .fli-i ........ i'

...... li. HH.. iiiiiiii .ii .... *i *g

Fli" aaaaaaa ...nl lvi. il

Typ Ill.-numčwăni jlnivdl pínmnnstí {§ 50 odst. 1, 2 u. s. ř.)thlišenl doručujídhn urgánu: ł. TI EA __ '1 1 D Přijethásilkjr [písemnosłi] byla ndepfeuu dne %űtłązüilmu%nmwn Iäýä. du Hmm* umí H SEM' I'IEl 1-. ' I _ *--. . Jména a přijmení osoby která zásilku [písemmn] ndepłela přłjrmut u tělu skuteřnüstř Warm? fălrłłăią; ąügrnh! úznám ení u míitě duruřenf. | D IásłihlpísuunmthHIMdułn-inwaümdumłemm ........................ .. '

ü náledLÍCh miepłeni pfihä :úsilkjr ipisemmmłł byla poskan pauEHIÍ 5151111?-płedänim pfimněľdpúm Í HHÍúiflkylpľsemnusnmloa WWMIJMH.

If."-'FF'

--r-I--r-I-

I||II||I|||II|III|I

Tř Nárüdnjhc DUW}E 12 ?4

EmmPelmükmrälüů 92 UEII nad Labem DGPDIIU i

E652:

H HUHÚU"Eum Hmyslüwú 2043 4411 m Louny mm' ' matak Krajský soud v Ústi nad Labem nwm młsłmnnstlhriadüűln Národního odboj: 1274 dne ........... Wu ......... .. 400 92 Ústi nad Labcm su u mm:: :mm mama". .::TH du dum MWICI'I umu TH: L um v. ..... _. . IFJI!I!"!H I!I!EIIIJ| !IIFIIJIH

T? [NS T43ůa'2ül4-F'23-ll m uti VS LM

1mm" WWMWHIM osoby.# ÚŮEúETáS0046150 no!

"I'TTTTTT'I'

ILLLLLJI I TTTTTTT

mul"mnüinýdl Písemnostiü su odst. 1. 2 u. s. ř-ł . ' , ' j !LH-.btnhůpäü [JUMJG

Prohlášení domłujídhu nrgánu: w. q _ I F

u Píüeu :islllw !písemnusül byla uüapfena dne ú Pmtnže IäsIIku [písemnust] nebyla muäné vrugmłlíranlgąrąusg 5mm: :Ina n _ _'1I'I.1I'.': "a' Lg-1; r Jména a příjmení usually. která zásilku [pfiemmst] ndupľela płljmuut u tělu SHUIEŮIHMHs-Häälč IEIHEEIIEII písemně mámení v ínÍstě ďúmłánl'. '

D näsłedddl udapření přijetí Iäsilhy ípímmnmli] byla poskytnuta puułení ústně-pfedäním D Hill (FIREM I'll m* i hľi'lľľł "m mil i! ------------------------u

WM H

En iiiiiiiiiiii m lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll u l l i l I l i i v I l i v I l i v v l l i i l l F i ł l i i ł ł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . * H . r . . . . u Udłllłfnl Illetlaäsllqu(písemnunílhvľondůvodn II Mělľapmmmmmmle m łłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłł u .-MW mm WI Paillľľnuta nabít 5"" muni' u.. ' H 1mm .mi :asuw n .Hlł'm'luum guüllnmit ú 9 l ulľ'unlulu "ú ........................... 'i "1" !Fm .. mm | I, l *ł x u III HHH FR*Spisová značkaz77INS 7436/2014 Identifikace dotazu:107060-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 12:37 Kontrolu provedl:Nbcíková Lucie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Šmída anonymizovano , IČ: 71457895, Typľadvokát ID:ŠMÍDA JIŘÍ 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:kka77d Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Šmída, firma: Šmída anonymizovano , JUDr., advokát IČ: 71457895 Adresa: Eliščino nábřeží 23/280, 50003 Hradec Králové, CZ nar. 06.03.1976

Adresátzľng. Režnický Peter, nar. Typľins. IDzREŽNICKPETE580628 1 28.06.1958, IČ: 61455121, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFo_1NSSPR 1D DS:oags8bz Stav Ds Přístupná Název DS Peter Režnický, rodné příjmení: Režnický, firma: Ing. Peter Režnicky-Insolvenční správce IČ: 61455121

Adresa: Bohumínská 61/788, 71000 Ostrava, CZnar. 28.06.1958 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů Adresát:Peloušek anonymizovano , anonymizovano , TYPľ:fyzická ID:PELOUŠEJIŘÍ270583 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Peloušek, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzPeloušková Romana, nar. T31 fyzická IDzPELOUŠKROMA090978 1 09.09.1978, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Peloušková, Romana, 09.09.1978

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R