kaz 53 INS 20581/2015
Frühläłuü dnmiujid'llnumänu: u Hůlka Ipísemnustl byla dndána [udmdina] dne ........................ .. u ......... .. hndin ........ .. mInuL F Fmtnłe adrüät nebyl zail'lřEl'l. byla Iäiilha [píaem ulnígna a připravena turnean dne . adresátů byla Iamtlüna Irina. aby si :ásil'ku [phemnmll qmail.

Jménuapfijmenidúmčwaleie .l u _ .r 'i x ..k "-a I ' 1 ' ,L . I I . I ' 1. : ' i g . 2m k "'1 ..-ł

D H1nľenăzásilita [pfsemnnat] byla urmdmti dne .................... ..*I' ......... .. hüdin ........ .. mlnut.

Wanna' 51 adreaäl zásilku lpísemnmü newmdl v úlninl duhě. hm uinłena du dnmmmi nthujini A?

admsätemuiiuané uhránkydne ............ ...E ..... .. ' ' ZJ-Ůw ?ů Iměnü±lµlłümůnhjldhµalíüESDMMD 'l 'tele L .I '-L-a uä H .Tv-.1 rmttww r ' ' . M1 ' í ._ . .l ' I L ' l, Z P "'}Í 1 JI" ' . _ _.-F půpiWMmhyłMMml:

Ddeaílatel: _ Krajský Süud v Plµnl

Velaslavinüva 4U EÚŮ IT PIIEĎ

MDDHUČEHHA DDULASTHÍCH numu

Typi-' výhradně: jen admsätla

*iř'ů'i-5

:7-3 !H5 EÚSEHEUIS Fh-'lů Km EN. lh»lilüů-l ů u|ulnwmlmamma2mm?mawa ±ammm ma

ňdresát:

I 1115an !(143M VWGíäümhránky

Jména a píümem' nohy, která :ásilku píemla

Jüscµ Eichler. mu". IEHT. I 93H'Mall Huby, má :úsillm přenala, kadlesátun

'Emil převxetítétuási'llw dne a .Jul-fWimhµ, kteráxăailku přemla

JU" I l' IMII

J nmmmmmm _µ mramumulutmapm . ... :hmmm umu TIP'-i

Íl

3 !H5 2053112015 ň-lüląmsv. lh:24.üů.lú ~ yhmdnéjcnadresam

|

HW !HW WW MM i

*5r55D-5-2n1a-3* i l* l Verunika anonymizovano , anonymizovano |

í ..... ..I........ .. II :Imunitusmnwm Husmra 11143' ł 'Hmmmmdu 334 ü! PÍB©EIEI: I' l mmnemdm .. lmEnnIpi'llmmlwnłnjldm-nhríd . *-15% ,Mai _ F A724 ÉWMHH-.äo' M 1

,. *' ' ' - k MMMMRWĎEďÉFH ł f' 'g I r

, m I .g Mamma.: fa* ! 'L'-mmmm L.Spisová značkaz53INS 20581/2015 Identifikace dotazu:57650-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 10:29

Kontrolu provedl: Kropáčková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

přístupná DS:0 adresátů nepřistupná DS:O adresátů ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů

nově zjiątbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Adresát:Eichlerová anonymizovano , anonymizovano , fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Eichlerová,Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Adresátinchler anonymizovano , anonymizovano , fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Eichler, anonymizovano ,

anonymizovano ,

TYP: fyz anonymizovano TYP: fyzická

06.04.1987

ID:EICHLERJOSE18078O

ID:EICHLERVER0060487 l l

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R

.Liz H; ,75:1 ?új/Č' m;;}:m/Á; Á 'ČI Úhg). (Z. EFK

0 5. 05. 2015 - Z-DB-20160?

/ jk Ed* II.,