kaz 33 INS 26946/2015
ř-mm?D1 00 Oatrava 1 mailing* Hmmm" Sim Krajský sand v Ústra'ľě 33 [HS IEMEHIHS Ruzhnduud 'FS-a. III] Havlíčkava nábřeží .34 72381 Ústra'ľa RR'D4T1 50431 3U ůdl'ESÉIZ mm Rum anonymizovano Hlava! T56 11 Lužná 230 hmm mk Krajský soud v Ústravě :aa-W 1.... u m am Havlíčkova nábřeží 34 m" 723 31 üstrava 91m ::mamma hm" mm umauuuamlm HUIIIGU mi. mm'ummwmmm . hanapłümm-=u.-- l- d-PU 4 /ť " ||HlIlH|||l|| ||||||1l||||1||||| !HIM WW ||| lp q:-. "I. 1, 'k f ...ł " 1 *912ů9F5-EŮ16 * I. :a ł' . u u ms Eűý :2015 Romana! *va-am čr WMHW u k anonymizovano ?'11 \ :lm Hmmm DWHWWW 755 Lužn au vwmmmu mamma '. .f Jmapłwmmr. .ammmmm I łr'" -~ MMMMEM r "L i mm z Mamma-L Í. ?rim musim ł -..-'-nuda TYP I.

KRMEEET'ŠŮ našla: r m 73° 2 1. BB. 2015 WMMW l r Damn-nu püštnu aus. strj. ::Hluk

l:l WWW lplsemmsllłhrh

h I . lu' .'!.'1.l.l.

hnénu a ph]an mlhy, má Iäällm [plsemnoslł udepłela phjmuutII] nádedddl udepłanł přijetí Iäsllhr Ehrmann!! byla MW pultem ústně-phdánim písemnüm poutaní.

ŮdEprl'II pl'lkľi lásllk'jl' W byla udüwdněm ł IIEI uvedenídümdu.D IE Hdnému dnüänl :isllty [písemrimtl] nebyla pukymuta nabrali süułinaast dneJména a :tlumení Huby, která nepnsltytła nuhmnu saułlnnnst k :adam ::may müemnnsmü následddI neme umím můnm byla mamma mm úsmă-předáním pisanrahn pűlłIEI'IL

WW mně snułlnnusü spočívala v

M/L/ (7a) /Q'ÁzľÉ-h

Wüümhłłmam

?AŮAEHUA hh

D Pmmłaadmälntbýmnanehjnmmmumemątmüaihmsak mdsuududne ' ""'

Prutnie IăSIIIIIll mi I'lth dil 5th ,r ?rad se !nudu dne ?Emůąmmuľgn mimaximum .Lamth Z 6,2% WWMuMIWIWWM I1EMHWMEWW Jména a pfünanl mama: Jr-podpłsdumłmteleSpisová značkaz33INS 26946/2015 Identifikace dotazuz9l269-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 08:55 Kontrolu provedl; Štěpánová Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístuphá DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKovář anonymizovano , anonymizovano , Töřť podnikajíc: IDzKOVÁŘ RICH IC: 66729173, podnikající FO í FO Hledáho V DS:typ: PFO, Kovář, Rich anonymizovano , 66729173 Dotaz proveden ha tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu--------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R