ka 16 INS 32309/2015bm ||| Illl |I|II|| |I||II||I lll |II| | |I||| Ill mmnuc HEumn-

D umu [písemnmł byla Min-I dne ........................ .. 1.' ........ |:'| hm:: adam nam uilłhn. .

Human! 'iluth dn dum ułí'itiniidlrinhr dm u IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Il 1 f I I r r r I I I Il

RUKŮU

* íłateł:

Krajský* snud v üstravě pobočka v Dlümuuci

Adriana Siena-Java nar. 1967

Nám. Přemysla ůtakara ?52'9 784 U1 Lituvel

15 IMS 323ü9f201 5 A15 mahudnuti o odvahu! L1

Studantská T, ?T1 11 Olomnuc ,I r UČEHIEA mvmmlcu HUIEDU Mam*

Typ III. 135674

iileUHlljlłllllllálll[Illiüłłlülllimu sumu" 1m 15 ms azangrzms A15 rulhudnuií u odvolání LHJE na ga riana Bien á mysla Otakara ?52:9 * ' u a płümuimłu haith __ mamma

TYP III.

Typ Ill.-neručováníiiných písemnosti {§ 50 DIIEII. 1. 2 e. s. ř.)

Prohlášení derułujídhe ergánu: u F'Íije1.*íea'isłlll'.1ur ipfsemnesd] byla ededřene dneJména a přijmení esehjr. která :äsłlku [dfsemnust] edepřele příjmemü nededcích edepłení pfiieti zásilky [písemndsd] hele pmkytnute peułenl ústně-předáním písemnehe peuieni.üdepfení nnjetízdsilhr [plsemnerdł byla edüeedněne -he: uvedeni důvodu.

EI H řádnemu deddní :dsilky Ipfsemneetü nebyla peskylnete neebytnd seułinnest dneJména e příjmení esehy, která nepesłyłle neehytneu seufínnest k deddnľ :dsilty (písmenem)ü následdch nepmltytnutl neehyłné seeünnesti held poskytnute pedłenl ústně a předáním píeemnełle peułeni.

Hepesinnud neehyrtne eeułinneid :pečivele vEEÍÍÍ....ÍÍÍ5§ĚŠÁĚ" " Blä'ř-ä i" ÍĚWTWU e těle skuteinesti byla !Meine zenethat písemné nenárnení v miste demłeni.

D Iäellka ípl'semnenł byla Ihłene dn idllil'lh' l tim dnmłene dneDeltim Jméneapffjmenľdemłdvetete H 1 a-. I 13W! :nee ?a 5.13 ale. If' :I .'i. pudpisdemtweteie

Spisová značka:16INS 32309/2015 Identifikace dotazu:115614-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:24.05.2016 14:17 Kontrolu provedl; Poučová Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát: Sienelová Adríana, nar. Typ: podnikajíc ID:SIENEL0ADRI19O967 1 19.09.1967, IC: 61623156, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Sienelová, Adriana, 19.09.1967, 61623156 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka: KSOL 16 INS 32309/2015 O z n a m e n 1 pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 50 odst. 2 o.s.ř.

Adresát: Adriana Sienelová

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Nám. Přemysla Otakara 752/9, 784 01 Litovel

Soud, který písemnost odevzdal k doručení: Krajský soud V Ostravě pobočka V Olomouci Studentská č. 7 771 11 Olomouc

Doručovaná písemnost: KSOL 16 INS 32309/2015 A18 rozhodnutí o odvolání Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné

Vhodit do Vaší domovní nebo jiné Vám užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu dne:2.6.2016

Soud písemnost vyvěsí na 10 dnů na úřední desce. Písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout u Kraj ského soudu V Ostravě, pobočka V Olomouci, Studentská 7, 771 11 Olomouc V pracovní dny V době od 7.00 do 15.00 hodin, č. dv. 409/4. patro

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení soudního doručovatele: Petra Poučová Datum: 16. 6. 2016 Podpis soudního doručovatele

Vyvěšeno: 16. 6. 2016

Sňato: