ka 14 INS 32336/2015


701 un Ostrava 1 Odesílatel: Krajský soud v (Istrqu m

725 BI üstrava HRD471 89051 3U

Jüzef Gemhický ' ' " "5"" Smmüsłi 3m: T36 ül Havířüv-Města WII-um .-Krajský suud v ŮEÍHWĚ thmw Havlíčkův:: nábřeží 34 HMW'W 'HE 31 Ústrava 114993 mmwm- mi ..u mmsmlmnum mi.

Ill i' l

[NS 31336.#015 Alziíłnzhudnutí u udvulání

-II-www WWW mummułnunwl|lwl

*11-*29'9 mmmllfłlmm ' "

Dmămhüällufpfsmn HWMEHHIWM u-mmmdmm.JMEMIIMWHW 1 .:

Místo pro ten" sluHJy

14 IMS 3233612515 Allenuzlmdnutí u üd'mláuíFIUHEBAT numanN Pudpisł, ŮÍHŘMEHO: 4 27 ?HH ULOZENODD: é/ç [M

mI.-Wmmuumrmmbu{§49m1,z,-I-|_-_-____-I_FH-

M MTL' L. 5-un. 2015'BI-H 'JL-Hill: ' EE: Pmllláłenldmüljídhu orgánu: Mami. 14'" Hüdnüm IŮH ___

D mmnmmwmm u mmmmamn 5a

'Had mmlu dm hm a płIJmImI' Huby. která :äsflku [plsunnnst] adapľeła pl'ljmm

Ě Pmtnłe záslllm [püannust] nebyla mnłné po upłymm' m dnů mm du smlănky admin, ü nhhdddl adepme přijetí záslllly łpłsemtl] byla paskymutn limitem* ústně-płEdäIlÍII'ł dsesnmľu dn: . . .... ..m _ w _ mm-" WWE :panem mm k :hmmm "WiMm :Wine Mapka! mmmmm byluudümdněnn MMHWMHWHW -bez mídůwdu. III !i Hdnému dudänl łäilłky [písemnnnl] nebyla puslwmma marná suuflnnnst :máma pmgdmm 03W?!

dne .Jména a příjmení umím která poskytla nerhrtnnu :nułinnnst l: mam :islltr łpłsemmsli]ü následckh nepusłymlllí I'IEIIMJIĚ muůnnnsü byla poskytnuta MHF u:st-Mam A podph dnmřavatele mam h' 1.5: IF-'5 ť) Wmmlłmnm Epołfualuu 1;; __ _:_ . i-Na: Mamma waWRZECZKÚVÁ l: 5.1.! '1-'-11 #5 '-Iu

.

__Spisová značka:14INS 32336/2015 Identifikace dotazuzll4998-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 08:25 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzGembický anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzGEMBICKJOZE3lOl52 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Gembicky, Jo anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112RSDĚLENÍ (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)Adresát (jme'no a příjmení): anonymizovano Gembický

Adresa, na kterou má být písemnost doručena: Svornosti 86/2 736 01 Havířov-Město

Soud, který písemnost odevzdal k doručení: Krajský soud V Ostravě Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava

Spisová značka a označení doručované písemnosti: KSOS 14 INS 32336/2015 A12-Rozhodnutí o odvolání

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možne' odevzdat ani osobě, která by byla oprávněná ji přijmout, byla písemnost soudu uložená. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí te'to lhůty nebylo možne' písemnost Vhodit do domovní nebo jine' adresátem užívané schránky, byla vrácena odesüajícímu soudu.

Písemnost si můžete vyzvednout u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, v pracovní dny pondělí-čtvrtek 7:00 do 15:30 hod. a pátek 07:00 až 13:00 hod. na oddělení C 437.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno: 13.6.2016 Sňato dne: 13.7.2016