anonymizovano 44 INS 8222/2011-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: anonymizovano 44 INS 8222/2011-A-9

USNESENÍ

anonymizovano soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Ondřejem Cigánkem v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Hlavní 93, 671 68 Hrabětice, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení anonymizovano soudu v Brně č. j. anonymizovano 44 INS 8222/2011-A-6 ze dne 24.5.2011 o tom, že se insolvenční návrh dlužníka odmítá, s e r u š í .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 13.5.2011, doručeným soudu dne 16.5.2011, se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením anonymizovano soudu v Brně č. j.-A-6 ze dne 24.5.2011 rozhodl insolvenční soud tak, že se insolvenční návrh dlužníka odmítá, neboť dlužník nedoplnil ve stanovené lhůtě řádně přílohy svého insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník ve stanovené lhůtě odvolání. Dlužník ve svém odvolání žádá zrušení vydaného rozhodnutí. Svým podáním dlužník odstranil nedostatky původního insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, pro něž byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud postupoval ve smyslu ust. § 95 IZ a rozhodl ve výroku označené usnesení zrušit, neboť v daném případě napadené rozhodnutí není rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nebo rozhodnutím ve věci samé, odvolání dlužníka je zcela vyhověno a zejména pak z důvodu, že dlužníkem byly dodatečně odstraněny nedostatky podaného insolvenčního návrhu, pro něž byl návrh na zahájení řízení insolvenčním soudem odmítnut. Postup dle ust. § 95 IZ shledal insolvenční soud v daném případě jako vhodný z tohoto důvodu, aby byly naplněny zásady, na nichž spočívá insolvenční řízení, tj. se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů (ust. § 5 písm. a/ IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím anonymizovano soudu v Brně.

anonymizovano soud v Brně dne 6. června 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ondej Cigánek, v.r. Zdeňka Dozrálová asistent soudce