Vol 9/2017-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: L. K., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ve dnech 20. a 21. 10. 2017,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: [1] Navrhovatel dne 26. 10. 2017 doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017. Navrhovatel namítl porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, protože ve volbách nemohli kandidovat nezávislí kandidáti nebo sdružení občanů.

[2] Předseda senátu usnesením ze dne 30. 10. 2017, č. j.-8, s odkazem na znění § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovateli doručeno do datové schránky fikcí dne 9. 11. 2017, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula, aniž by navrhovatel vady odstranil.

[4] Jeho návrh je tedy třeba považovat za návrh na vyslovení neplatnosti voleb. Takový návrh je však ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pokud jde o návrh občana, nepřípustný (viz např. usnesení ze dne 14. 11. 2013, č. j. Vol 120/2013-42). Navrhovatel tak nezformuloval přípustným způsobem petit, tedy výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá; a zejména netvrdil konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývalo porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby kandidátů, které je oprávněn napadat. správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[6] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu