Vol 79/2017-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí, složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka, Miloslava Výborného a Daniely Zemanové, v právní věci navrhovatelky: L. H., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, 140 21 Praha, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatelka podala u Okresního soudu v Sokolově návrh na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen návrh ), který byl tomuto soudu doručen dne 3. 11. 2017.

[2] Nejvyššímu správnímu soudu byl návrh doručen dne 8. 11. 2017 prostřednictvím Okresního soudu v Sokolově. Navrhovatel namítá, že § 31 odst. 1 volebního zákona neumožňuje podat kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny nezávislým kandidátům, a tím dochází k porušení čl. 3 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

[3] Pravomocí soudů jednajících ve volebním soudnictví je podle § 88 až § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), poskytovat ochranu ve věcech seznamů voličů (§ 88 s. ř. s.), ve věcech registrace (§ 89 s. ř. s.) a ve věcech neplatnosti voleb, neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta (§ 90 s. ř. s.). Podle § 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (volební zákon), je třeba návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

[4] Návrh je nutno podat ve stanovené lhůtě přímo u příslušného orgánu, tzn. u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je proto zachována tehdy, jestliže je návrh doručen Nejvyššímu správnímu soudu v poslední den lhůty, a to do 16:00 (§ 97a odst. 3 volebního zákona). Z uvedeného plyne, že nepostačuje podání návrhu k poštovní přepravě či jeho doručení jinému než příslušnému orgánu, není-li zároveň naplněn předpoklad, že v téže lhůtě byl návrh doručen Nejvyššímu správnímu soudu (srov. usnesení NSS ze dne 6. 5. 2004, čj. Vol 2/2004-7).

[5] Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů pod č. 352/2017 Sb., která byla rozeslána dne 24. 10. 2017. Desetidenní lhůta k podání návrhu tak uplynula dnem 3. 11. 2017 v 16:00. Návrh byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen dne 8. 11. 2017, a byl proto podán opožděně.

[6] S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s. návrh odmítl, neboť dospěl k závěru, že se jedná o návrh opožděný a zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout (§ 93 odst. 3 s. ř. s.).

[7] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 9. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu