Vol 78/2017-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Petra Mikeše, JUDr. Pavla Molka, JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatelky: L. H., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky ,

takto:

I. Návrh s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem, který byl prostřednictvím držitele poštovní licence Nejvyššímu správnímu soudu odeslán dne 7. 11. 2017 a doručen dne 8. 11. 2017, se navrhovatelka domáhá vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky.

[2] Pokud jde o způsob podání tohoto návrhu, úkon je nutno učinit ve stanovené lhůtě přímo u věcně a místně příslušného soudu, v daném případě u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je proto zachována jen tehdy, jestliže je návrh doručen soudu v poslední den lhůty, z čehož plyne, že nepostačuje podání návrhu k poštovní přepravě, není-li zároveň naplněn předpoklad, že v téže lhůtě byl návrh doručen soudu (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2004, č. j. Vol 2/2004-7).

[3] Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů pod č. 352/2017 Sb., která byla rozeslána dne 24. 10. 2017. Desetidenní lhůta k podání návrhu tak uplynula dnem 3. 11. 2017 v 16:00 hod. Návrh byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen dne 8. 11. 2017, a byl proto podán opožděně.

[4] S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. návrh odmítl, neboť dospěl k závěru, že se jedná o návrh opožděný a zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout (§ 93 odst. 3 s. ř. s.).

[5] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2017

JUDr. Tomáš Langášek předseda senátu