Vol 76/2017-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyně Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: J. P., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byl dne 8. listopadu 2017 ze strany Okresního soudu v Sokolově postoupen návrh, jímž se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017. Za důvod návrhu označil navrhovatel skutečnost, že se voleb dle § 31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), mohly zúčastnit pouze registrované politické strany a hnutí, nikoli však nezávislí kandidáti, v čemž spatřoval porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

[2] Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. se za podmínek stanovených zvláštními zákony může občan návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta, přičemž tímto zvláštním zákonem je volební zákon. Podle § 87 odst. 1 a 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

[3] Soud se nejprve zabýval tím, zda byl návrh podán včas.

[4] Návrh ve věcech volebních lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 volebního zákona). Nejvyšší správní soud vychází ve své judikatuře z toho, že lhůta pro podání návrhu ve věcech volebních je lhůtou hmotněprávní (srov. např. usnesení ze dne 22. června 2006, č. j. Vol 69/2006-9). Rozhodující pro včasnost návrhu je tedy okamžik jeho doručení soudu, nikoli například okamžik podání k poštovní přepravě. Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16:00 hodin (§ 97a odst. 3 volebního zákona), přičemž lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání (§ 97a odst. 4 téhož zákona).

[5] Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 volebního zákona ve Sbírce zákonů pod č. 352/2017 Sb. dne 24. října 2017. Lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tj. 25. října 2017, a uplynula v pátek 3. listopadu 2017 v 16:00 hodin. Navrhovatel sice doručil svůj návrh Okresnímu soudu v Sokolově dne 3. listopadu 2017 v 10:00 hodin, tento soud však nelze považovat za příslušný orgán ve smyslu § 97a odst. 3 volebního zákona, neboť k řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta ve volbách do Poslanecké sněmovny je příslušný Nejvyšší správní soud (§ 88 odst. 2 volebního zákona). Tomu bylo navrhovatelovo podání doručeno až dne 8. listopadu 2017, tedy po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty.

[6] Z uvedených důvodů soud podaný návrh odmítl jako opožděný [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

[7] Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu