Vol 70/2017-5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí, složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška a soudců Josefa Baxy jako soudce zpravodaje, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a Daniely Zemanové, v právní věci navrhovatele: K. L., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, 140 21 Praha, ve věci návrhu na neplatnost volby kandidáta do Poslanecké Sněmovny České republiky,

takto:

I. Návrh s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem, který byl prostřednictvím držitele poštovní licence Nejvyššímu správnímu soudu odeslán dne 2. 11. 2017 a doručen dne 6. 11. 2017, se navrhovatelka domáhá kontroly toho, zda se jeho hlasovací lístek nachází mezi ostatními platnými hlasovacími lístky uloženými po dobu přezkumného období v zapečetěných archivech.

[2] Pravomocí soudů jednajících ve volebním soudnictví je podle § 88 až § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), poskytovat ochranu ve věcech seznamů voličů (§ 88 s. ř. s.), ve věcech registrace (§ 89 s. ř. s.) a ve věcech neplatnosti voleb, neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta (§ 90 s. ř. s.). I když z návrhu není zcela zřejmé, zda se navrhovatel domáhá neplatnosti volby kandidáta či něčeho jiného, soud nepokládal za nutné vyzývat jej k doplnění a upřesnění návrhu, neboť v dané věci je zjevné, že jde o opožděný návrh.

[3] K té části návrhu, která se týká voleb do Senátu Parlamentu České republiky, Nejvyšší správní soud uvádí, že podle § 87 odst. 2 věty druhé zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, je třeba návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

[4] Pokud jde o způsob podání návrhu, je nutno úkon učinit ve stanovené lhůtě přímo u příslušného orgánu, tzn. u soudu. Lhůta je proto zachována tehdy, jestliže je návrh doručen soudu v poslední den lhůty, z čehož plyne, že nepostačuje podání návrhu k poštovní přepravě, není-li zároveň naplněn předpoklad, že v téže lhůtě byl návrh doručen soudu (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2004, č. j. Vol 2/2004-7).

[5] Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů pod č. 352/2017 Sb., která byla rozeslána dne 24. 10. 2017. Desetidenní lhůta k podání návrhu tak uplynula dnem 3. 11. 2017 v 16:00. Návrh byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen dne 6. 11. 2017, a byl proto podán opožděně.

[6] S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s. návrh odmítl, neboť dospěl k závěru, že se jedná o návrh opožděný a zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout (§ 93 odst. 3 s. ř. s.).

[7] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu