č. j. Vol 69/2006-9

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele JUDr. Z. A., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Nám. Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost voleb kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2.-3. června 2006,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel zaslal Nejvyššímu správnímu soudu návrh uvedený v záhlaví. Tento návrh zaslal telefaxem dne 16. 6. 2006 v 17.15 hod. a později písemně. Písemný návrh byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen v pondělí dne 19. 6. 2006.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda návrh byl podán včas.

Podle § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Výsledky voleb byly Státní volební komisí vyhlášeny dne 6. 6. 2006, takže lhůta pro podání návrhu skončila dne 16. 6. 2006.

Nejvyšší správní soud vychází ve své judikatuře z toho, že lhůta pro podání návrhu ve věcech volebních je lhůtou hmotněprávní. Z toho vyplývá, že návrh by byl podán včas pouze tehdy, byl-li by nejpozději dne 16. 6. 2006 doručen Nejvyššímu správnímu soudu.

Navrhovatel doručil dne 16. 6. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu shora uvedený návrh telefaxem. Ve věcech volebních však telefaxové podání nemá účinky návrhu na zahájení řízení. Vyplývá to z ust. § 93 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), podle něhož návrh, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, lze provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu.

Ustanovení § 37 odst. 2 s. ř. s, se tedy ve věcech volebních neaplikuje, protože s. ř. s. má pro tuto skupinu věcí zvláštní úpravu v ust. § 93 odst. 2.

Písemný návrh na zahájení řízení byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen v pondělí dne 19. 6. 2006 a byl tedy podán opožděně.

Je třeba dodat, že i návrh podaný telefaxem by byl opožděný proto, že byl podán dne 16. 6. 2006 v 17.15 hod. Přitom podle ust. § 97a odst. 3 volebního zákona lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hod.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Nejvyšší správní soud podle tohoto ustanovení návrh jako opožděně podaný odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu