Vol 68/2017-7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí, složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a Daniely Zemanové jako soudkyně zpravodajky, v právní věci navrhovatele: M. C., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, 140 21 Praha, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny České republiky,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem, který byl prostřednictvím držitele poštovní licence Nejvyššímu správnímu soudu odeslán dne 3. 11. 2017 a doručen dne 6. 11. 2017, se navrhovatel domáhá vydání rozhodnutí o neplatnosti volby všech kandidátů zvolených v Pardubickém kraji.

[2] Pravomocí soudů jednajících ve volebním soudnictví je podle § 88 až § 90 s. ř. s. je mj. poskytovat ochranu ve věcech neplatnosti voleb, neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta (§ 90 s. ř. s.). Navrhovatel se svým návrhem domáhá neplatnosti volby kandidátů zvolených v Pardubickém kraji. Podle § 87 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen volební zákon ), může návrh na neplatnost volby kandidáta podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby právě tohoto konkrétního kandidáta nebo konkrétních kandidátů.

[3] Podle § 87 odst. 2 volebního zákona je třeba návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

[4] Návrh je nutno podat ve stanovené lhůtě přímo u příslušného orgánu, tzn. u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je zachována pouze tehdy, jestliže je návrh doručen soudu v poslední den lhůty, a to do 16:00 (§ 97a odst. 3 volebního zákona). Nepostačuje proto podání návrhu k poštovní přepravě, není-li zároveň naplněn předpoklad, že návrh byl v zákonné lhůtě také doručen soudu (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2004, čj. Vol 2/2004-7).

[5] Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů pod č. 352/2017 Sb., která byla rozeslána dne 24. 10. 2017. Desetidenní lhůta k podání návrhu tak uplynula dnem 3. 11. 2017 v 16:00. Návrh byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen dne 6. 11. 2017, a byl proto podán opožděně.

[6] S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s. návrh odmítl, neboť dospěl k závěru, že se jedná o návrh opožděný a zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout (§ 93 odst. 3 s. ř. s.).

[7] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 9. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu