č. j. Vol 68/2006-6

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Miluše Doškové v právní věci navrhovatele: Ing. Ž., proti odpůrci Státní volební komisi, se sídlem budova Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost volby kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu písemně dne 19. 6. 2006 se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jelikož mu nebyly poskytnuty informace, aby se mohl rozhodnout. Namísto toho byly prostřednictvím televize podávány lživé a nemorální informace.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), za podmínek stanovených zvláštními zákony se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Podle § 87 odst. 1, 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Podání navrhovatele by podle obsahu bylo možno posoudit jako návrh na neplatnost volby všech zvolených kandidátů, i když je v tomto směru nedostatečně konkretizováno. Odstranění vad návrhu je však na místě pouze tam, kde jde o návrh věcně projednatelný. Tak tomu v daném případě není.

Návrh lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.). Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 téhož zákona dne 6. 6. 2006, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tedy 7. 6. 2006.

Navrhovatelovo podání bylo soudu doručeno dne 19. 6. 2006, tedy po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty, neboť tato uplynula dnem 16. 6. 2006.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu