Vol 62/2017-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj) a soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: Ing. M. M., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci týkající se stížnosti ve věcech voleb do poslanecké sněmovny ČR konaných 20.-21. 10. 2017

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: [1] Navrhovatel doručil Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. listopadu 2017 podání, jímž napadá výsledný počet mandátů každé politické strany, protože neodpovídá skutečné vůli hlasujících voličů kvůli zkreslení D Hontovou metodou. To dle názoru navrhovatele odporuje článku 18 odst. 1 Ústavy, který pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předepisuje systém poměrného zastoupení.

[2] Předseda senátu usnesením č. j.-6 ze dne 6. listopadu 2017 s odkazem na znění § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek hlasování či volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovateli doručeno dne 7. listopadu 2017, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně dne 10. listopadu 2017, aniž by navrhovatel vady odstranil. V řízení tedy nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[4] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu