č. j. Vol 61/2006-13

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Miluše Doškové v právní věci navrhovatele: J. Č., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Altnerem, advokátem se sídlem Nad Olšinami 27, Praha 10, proti odpůrci Státní volební komisi, se sídlem budova Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost volby kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu elektronicky-telefaxem dne 16. 6. 2006 a písemně dne 19. 6. 2006 se navrhovatel domáhá určení neplatnosti volby kandidáta, Ing. J. P., v Ústeckém kraji, neboť má pochybnosti o tom, zda volební kampaň v tomto kraji probíhala čestně a poctivě, a zda byly správně a poctivě sečteny hlasy odevzdané ve prospěch jmenovaného kandidáta.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), za podmínek stanovených zvláštními zákony se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Podle § 87 odst. 1, 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda lze tento návrh projednat, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Návrh lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.). Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 téhož zákona dne 6. 6. 2006, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tedy 7. 6. 2006.

Podle § 93 odst. 2 s. ř. s. lze návrh, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu. Toto ustanovení je speciální úpravou k obecné úpravě úkonů účastníků řízení dle soudního řádu správního, jak je uvedena v § 37 odst. 2 tohoto zákona. Jiná než písemná nebo ústní forma podání ve věcech voleb není zákonem připuštěna, a nelze k ní proto přihlížet.

Navrhovatelovo podání bylo soudu doručeno telefaxem dne 16. 6. 2006, ale písemně až dne 19. 6. 2006, tedy po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty, neboť tato uplynula dnem 16. 6. 2006.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu