Vol 60/2017-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška a soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Miloslava Výborného (soudce zpravodaj) v právní věci navrhovatelky: L. S. S., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/4, Praha 4, ve věci návrhu na neplatnost voleb ze dne 20. a 21. října 2017 ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] Navrhovatelka dne 3. listopadu 2017 doručila Nejvyššímu správnímu soudu návrh označený jako NÁVRH na NEPLATNOST voleb ze dne 20 a 21.října 2017 , jímž se domáhala zrušení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 20. a 21. října 2017. Navrhovatelka namítla, že ji bylo odepřeno právo volit, protože nebyla řádně zapsána v seznamu voličů; tím byla poškozena na svých právech a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou proto neplatné. Předsedkyně volební komise navrhovatelku odmítl dopsat do seznamu voličů a odebrala jí obálku. Dále navrhovatelka značně nesrozumitelně uvedla, že [j]e podána na ÚS Brno již v listopadu 2015 žaloba zní mít OP se správným TP na ul. X jde i o mé místo podnikání od roku 1992 dosud! ÚSTAVNÍ STÍŽNOST se dosud se neřešila! Zmínila též exekuční řízení vedené patrně vůči navrhovatelce, ustanovení advokátní kanceláře, zřejmě k zastupování navrhovatelky, a údajný podvod při vyřizování její žádosti o občanský průkaz.

II.

[2] Nejvyšší správní soud musí návrh z procesních důvodů odmítnout. Podle platné právní úpravy může občan navrhnout vyslovení neplatnosti volby jen těch kandidátů, kteří byli ve volbách do Poslanecké sněmovny zvoleni ve volebním kraji, v němž má občan přihlášen trvalý pobyt (§ 87 odst. 1 volebního zákona). Nejvyšší správní soud se ve své judikatuře touto právní úpravou setrvale řídí a návrhy na vyslovení neplatnosti volby kandidáta v jiném volebním kraji, než ve kterém je navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů v některém z volebních okrsků, odmítá pro chybějící aktivní legitimaci navrhovatele (srov. např. již usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 2006, čj. Vol 5/2006-46, č. 944/2006 Sb. NSS).

[3] Podat návrh na neplatnost volby všech kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny (fakticky návrh na neplatnost celých voleb do Poslanecké sněmovny) může pouze politická strana, hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve všech volebních krajích, jestliže podá návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů v každém volebním kraji. Navrhovatelka však podala volební stížnost jako občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen (§ 87 odst. 1 volebního zákona), a platí tak pro ni výše uvedené omezení.

[4] Nejvyšší správní soud proto návrh na vyslovení neplatnosti celých voleb do Poslanecké sněmovny musel odmítnout, neboť navrhovatelka se zde domáhá něčeho, co zákonná úprava vůbec neumožňuje, a jde tedy v širším slova smyslu o návrh nepřípustný [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]; k tomu viz např. usnesení čj. Vol 120/2013-42 ze dne 14. listopadu 2013.

III.

[5] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.)

Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu