Vol 5/2008-6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Jana Passera, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: A. Z., o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do krajských zastupitelstev

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 31. 10. 2008 se navrhovatel domáhá rozhodnutí o zrušení voleb do krajských zastupitelstev konaných ve dnech 24. a 25. 10. 2008 . Svůj návrh odůvodnil tím, že každý člen KSČ porušuje zákony č. 247/1995 Sb., č. 347/1997 Sb. (§ 32 odst. 2) a čl. 1 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., přičemž s takovým morálním prohřeškem a překážkou volitelnosti nemůže na místa krajského zastupitele pomýšlet, natož kandidovat. Odkazuje na zločinnost režimu v letech 1948 až 1989.

Podle ust. § 90 odst. 1 z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

V případě voleb do zastupitelstva kraje je k rozhodnutí o výše uvedených návrzích dle ust. § 54 z. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, věcně příslušný krajský soud.

Podle § 92 s. ř. s. je návrh nepřípustný, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že návrh na vyslovení neplatnosti voleb do krajských zastupitelstev podaný navrhovatelem u Nejvyššího správního soudu je z důvodu věcné nepříslušnosti tohoto soudu nepřípustný. Návrh proto podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl. Za těchto okolností Nejvyšší správní soud z důvodu procesní ekonomie již samostatně nezkoumal otázku aktivní legitimace navrhovatele k podání návrhu na zrušení voleb do všech krajských zastupitelstev, jelikož by to bylo zjevně nadbytečné.

Podle ust. § 93 odst. 4 s. ř. s. ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 13. listopadu 2008

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu