č. j. Vol 49/2006-35

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: JUDr. Ing. M. M., M., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem budova Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost volby kandidátů, návrhu na nápravu neústavního přepočtu hlasů na mandáty a návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu elektronicky-e-mailem, bez zaručeného podpisu, dne 16. 6. 2006, dále v totožném znění téhož dne i faxem, a poté doplněným o totožné písemné podání doručené dne 19.6.2006, navrhovatel podává návrh na neplatnost volby kandidátů, návrh na nápravu neústavního přepočtu hlasů na mandáty a návrh na vydání předběžného opatření.

Pokud jde o návrh na neplatnost volby kandidátů, navrhovatel namítá jednak neplatnost volby kandidátů ve svém volebním kraji (J. kraj), a to jmenovitě kandidátů: Ing. J. B., kandidát na poslance PSP ČR v J. kraji za Č., J. K., kandidát na poslance PSP ČR v J. kraji za O., a dále namítá neplatnost volby následujících jmenovitě uvedených kandidátů v 9 volebních krajích: Mgr. H. M., kandidát na poslance PSP ČR v P. za O., J. K., kandidát na poslance PSP ČR v J. kraji za O., Mgr. V. D., kandidát na poslance PSP ČR v P. kraji za O., Mgr. M. M., kandidát na poslance PSP ČR v Ú. kraji za Č., Z. M., kandidát na poslance PSP ČR v L. kraji za O., R. D., kandidát na poslance PSP ČR v L. za Č., MUDr. J. K., kandidát na poslance PSP ČR v K. kraji za O., PhDr. R. B., kandidát na poslance PSP ČR v K. kraji za Č., Ing. M. H., kandidát na poslance PSP ČR v J. kraji za O., Ing. M. M., CSc., kandidát na poslance PSP ČR ve Z. kraji za Č., Ing. P. K., kandidát na poslance PSP ČR v M. kraji za Č.

Návrh je ve všech částech podrobně odůvodněn a doplněn rozsáhlými přílohami.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), za podmínek stanovených zvláštními zákony se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Podle § 87 odst. 1, 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda lze návrh podaný navrhovatelem projednat, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Návrh je podán opožděně.

Návrh ve věcech volebních lze podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.). Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin (§ 97a odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.), přičemž lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání (§ 97a odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.).

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 téhož zákona v úterý dne 6. 6. 2006, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tedy ve středu dne 7. 6. 2006 a skončila v pátek dne 16. 6. 2006 v 16.00 hodin.

Podle § 93 odst. 2 s. ř. s. lze návrh ve věcech volebních, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu. Toto ustanovení je speciální úpravou k obecné úpravě úkonů účastníků řízení dle soudního řádu správního, jak je uvedena v § 37 odst. 2 tohoto zákona. Jiná než písemná nebo ústní forma podání do protokolu ve věcech volebních není zákonem připuštěna, a nelze k ní proto přihlížet.

K tomu, aby byl návrh ve věcech volebních podán včas, by musel být učiněn písemně nebo ústně do protokolu u Nejvyššího správního soudu v Brně nejpozději v pátek dne 16. 6. 2006 do 16.00 hodin. Navrhovatelovo podání však bylo Nejvyššímu správnímu soudu dne 16. 6. 2006 doručeno toliko elektronicky-e-mailem, bez zaručeného podpisu, dále v totožném znění téhož dne i faxem, a písemně bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno až dne 19. 6. 2006, tedy po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá ve věcech volebních žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu