Vol 48 /2010-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: J. J., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, o podání ze dne 29. 5. 2010,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 29. 5. 2010, zaslaným a dne 1. 6. 2010 doručeným Krajskému soudu v Ostravě, který je dne 14. 6. 2010 doručil Nejvyššímu správnímu soudu, označeným jako (d)oplnění stížnosti , navrhovatel poukázal na zpronevěry volebních průkazů , resp. na zpronevěru v dorovnání volebních mandátů . Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda lze podání ze dne 29. 5. 2010 projednat jako volební stížnost, a dospěl k závěru, že tomu tak není. Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. za podmínek stanovených zvláštními zákony se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je pro účely posuzované věci zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ). Podle § 87 odst. 1, 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta. Podání ze dne 29. 5. 2010 má vady, které brání jeho věcnému projednání a pro které by byl Nejvyšší správní soud nucen postupovat podle § 37 odst. 5 s. ř. s., tedy vyzvat navrhovatele k odstranění vad podání a stanovit k tomu lhůtu. V posuzované věci by však byl tento postup zjevně nadbytečný a neúčelný, protože návrh byl podán opožděně. Návrh ve věcech volebních lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 volebního zákona). Lhůta určená podle dnů je přitom zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin (§ 97a odst. 3 volebního zákona), přičemž lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání (§ 97a odst. 4 téhož zákona). Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 volebního zákona v úterý 1. 6. 2010, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tedy ve středu 2. 6. 2010 a skončila v pátek dne 11. 6. 2010 v 16.00 hodin. Podle § 93 odst. 2 s. ř. s. lze návrh ve věcech volebních, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu. Věcně a místně příslušným soudem je přitom dle § 88 odst. 2 volebního zákona Nejvyšší správní soud. K tomu, aby byl návrh ve věcech volebních podán včas, by musel být učiněn písemně nebo ústně do protokolu u Nejvyššího správního soudu v Brně nejpozději v pátek dne 11. 6. 2010 do 16.00 hodin. Navrhovatel se však obrátil na věcně a místně nepříslušný Krajský soud v Ostravě. Ten pak doručil podání Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 6. 2010. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o odmítnutí podání podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. června 2010

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu