č. j. Vol 47/2006-7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Miluše Doškové v právní věci navrhovatele: V. D., proti odpůrci Státní volební komisi, se sídlem budova Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost volby kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu elektronicky-faxem dne 15. 6. 2006 a písemně dne 19. 6. navrhovatel konstatoval, že ve zvláštním volebním okrsku č. 2 V. nebyl započítán žádný, tedy ani jeho osobou odevzdaný, přednostní hlas pro kandidáta Č. s. s. d. , Mgr. K. V..

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), za podmínek stanovených zvláštními zákony se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Podle § 87 odst. 1, 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Podání navrhovatele by podle obsahu bylo možno posoudit jako návrh na neplatnost volby všech kandidátů ve volebním kraji, kde byly započítány hlasy odevzdané ve zvláštních volebních okrscích, tedy v Jihočeském kraji, i když je v tomto směru nedostatečně konkretizováno. Odstranění vad návrhu je však na místě pouze tam, kde jde o návrh věcně projednatelný. Tak tomu v daném případě není.

Návrh lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.). Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 téhož zákona dne 6. 6. 2006, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tedy 7. 6. 2006.

Podle § 93 odst. 2 s. ř. s. lze návrh, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu. Toto ustanovení je speciální úpravou k obecné úpravě úkonů účastníků řízení dle soudního řádu správního, jak je uvedena v § 37 odst. 2 tohoto zákona. Jiná než písemná nebo ústní forma podání ve věcech voleb není zákonem připuštěna, a nelze k ní proto přihlížet.

Navrhovatelovo podání bylo soudu doručeno telefaxem dne 15. 6. 2006, ale písemně až dne 19. 6. 2006, tedy po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty, neboť tato uplynula dnem 16. 6. 2006.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu