Vol 46/2017-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška a soudců a soudkyně Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Miloslava Výborného (soudce zpravodaj) v právní věci navrhovatele: A. H., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb a neplatnosti hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] V návrhu doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 11. 2017 navrhovatel požadoval vyslovení neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017. Navrhovatel namítl porušení čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, protože ve volbách nemohli kandidovat nezávislí kandidáti nebo sdružení občanů; diskriminaci malých stran a hnutí z důvodu procentních hranic pro zisk mandátu a z důvodu příspěvku na úhradu volebních nákladů; porušení volebního zákona, protože volební urny nebyly od pátku 20. 10. 2017 od 22:00 hod do soboty 21. 10. 2017 do 8:00 hod pod dozorem volebních komisí; porušení Ústavy, protože počítačové sčítání hlasů nesplňuje požadavek náležitě transparentní veřejné kontroly správnosti sčítání hlasů odevzdaných ve volbách. Navrhovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017.

[2] Státní volební komise ve vyjádření k návrhu odkázala na judikaturu Nejvyššího správního soudu a citovala § 1 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen volební zákon ). Rovněž odkázala na § 14e odst. 1 písm. c), § 14g odst. 2 písm. b) a § 40 volebního zákona a uvedla, že Státní volební komise svým usnesením č. 199 ze dne 23. 10. 2017 vzala na vědomí informaci předsedkyně Českého statistického úřadu o DDoS útoku na vnější komunikační infrastrukturu externího dodavatele, v důsledku čehož byly výpadky na prezentačních webech Českého statistického úřadu, útok neovlivnil přenos výsledků a zpracování výsledků voleb.

II.

[3] Nejvyšší správní soud musí návrh z procesních důvodů odmítnout. Podle platné právní úpravy může občan navrhnout vyslovení neplatnosti volby jen těch kandidátů, kteří byli ve volbách do Poslanecké sněmovny zvoleni ve volebním kraji, v němž má občan přihlášen trvalý pobyt (§ 87 odst. 1 volebního zákona). Nejvyšší správní soud se ve své judikatuře touto právní úpravou setrvale řídí a návrhy na vyslovení neplatnosti volby kandidáta v jiném volebním kraji, než ve kterém je navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů v některém z volebních okrsků, odmítá pro chybějící aktivní legitimaci navrhovatele (srov. např. již usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 2006, čj. Vol 5/2006-46, č. 944/2006 Sb. NSS).

[4] Podat návrh na neplatnost volby všech kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny (fakticky návrh na neplatnost celých voleb do Poslanecké sněmovny) může pouze politická strana, hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve všech volebních krajích, jestliže podá návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů v každém volebním kraji. Stěžovatel však podal volební stížnost jako občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen (§ 87 odst. 1 volebního zákona), a platí tak pro něj výše uvedené omezení.

[5] Nejvyšší správní soud proto návrh na vyslovení neplatnosti celých voleb do Poslanecké sněmovny musel odmítnout, neboť navrhovatel se zde domáhá něčeho, co zákonná úprava vůbec neumožňuje, a jde tedy v širším slova smyslu o návrh nepřípustný [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]; k tomu viz např. usnesení čj. Vol 120/2013-42 ze dne 14. listopadu 2013.

III.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.)

Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu