Vol 44/2017-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: I. H., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci 'Zaslání podkladů ke stížnosti a prověření právní čistoty voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 2017 STAN ',

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel dne 2. 11. 2017 doručil Nejvyššímu správnímu soudu dopis nazvaný 'Zaslání podklady ke stížnosti a prověření právní čistoty voleb do PS PSP ČR 2017 STAN '. V něm poukazoval na možné maření přípravy, průběhu a výsledků voleb v části Bruntálu-Kunově. To spatřoval v jednání starosty Bruntálu Petra Rysa, který rozeslal leták podporující ve volbách politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Dále v něm poukazoval na další nešvary v jednání starosty. Závěrem zmínil, že doufá, že soudem bude přijato rozhodnutí, které bude možná důležité pro další zákonné postupy, neboť posoudí, zda takové jednání starosty je možné považovat za mravné a jaké následky z jeho nepochopitelného jednání budou vyvozeny. Přílohou návrhu byl leták, kterým se starosta Bruntálu Petr Rys obrací na voliče s výzvou, aby volili s tím, že dodává, že on sám bude volit Starosty a nezávislé.

[2] Předseda senátu usnesením ze dne 6. 11. 2017, č. j.-6, s odkazem na znění § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovateli doručeno 8. 11. 2017, navrhovatel však vady v uvedené lhůtě neodstranil. Za odstranění vad nelze považovat jeho podání učiněné dne 13. 11. 2017. V něm totiž uvedl, že se nejedná o zvoleného kandidáta Petra Rysa, který kandidoval společně s MUDr. Bronislavem Sedláčkem, který navíc v Bruntále fakticky nebydlí, což je v rozporu s dobrými mravy, pokud jde o komunální volby. Brojí proti rozesílání letáku, kde ovlivňoval voliče jako starosta. Cílem bylo zneužít jeho postavení. Je si vědom, že je nutné jasněji formulovat stížnost, která směřuje k čistotě při konání všech voleb. Navrhuje, aby na základě jednání Petra Rysa byly odňaty hlasy hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ získané v části Bruntálu-Kunově, čímž mohou být ovlivněny celkové výsledky pro toto hnutí a v případě dalších voleb by si podobné jednání nemohl dovolit. Dále pak poukazuje i na další nešvary v Bruntálu. Podání mělo mít i přílohy, které však nebyly připojeny.

[4] Navrhovatel tak ani přes výzvu neoznačil konkrétního kandidáta či kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá. Respektive pouze velmi nepřímo lze dovodit, že by se mohlo jednat o kandidáty hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, kteří však v Moravskoslezském kraji žádný mandát nezískali. Navrhovatel tak ani přes výzvu nezformuloval přípustným způsobem petit, tedy výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá. Není tedy na místě jakkoliv se věcně zabývat obsahem jeho návrhu, neboť k tomu nemá soud pravomoc.

[5] Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[6] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu