č. j. Vol 44/2006-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatelky M. Č., M. a S., občanského sdružení, zastoupena předsedou Ing. P. P., CSc., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost voleb kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. 6. 2006,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 6. 2006 podává navrhovatelka Připomínky k volbám do Poslanecké sněmovny v České republice v roce 2006 . Namítá, že zveřejněním zprávy ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu J. K. a jejím tlumočením v tisku těsně před volbami jednoznačně svědčí o zcela záměrném cíly poškodit jednu politickou stranu. Namítá, že je bezpodmínečně nutné zjistit podíl poslanců O. L. a V. na zveřejnění dokumentů a kdo byl autorem tohoto předvolebního scénáře. Označuje obvinění premiéra J. P. za mimořádně závažná a vyslovuje přesvědčení, že tajná zpráva J. K. ovlivnila čtvrtinu voličů-poukazuje v tomto směru na povolební průzkum agentury S. Jednalo se podle jejího názoru, o skandalizační a skandální zásah policejní složky ve prospěch určité politické strany a v neprospěch jiné, tedy Č., u nějž se týden před volbami v důsledku toho zastavil růst preferencí, jak jej naznačila analýza Factum Invenio. Poukazuje na rozhovor prezidenta V. K. v M. f. d. dva dny před volbami, kde vzbuzoval obavy před hrozícím režimem osobní moci. Připomíná též inzultaci některých kandidátů na poslance (K. J., J. D., M. V.), výzvy k zabíjení, šíření politické záště, prokazatelná a opakovatelně doložená fakta Českého centra ve Vídni bez pozornosti českých soudů a policie, což ovlivnilo politickou kampaň v České republice (viz H. n. ze dne 4. 5. 2006). Dále navrhovatelka dodává, že mimo uvedené skutečnosti byly publikovány ještě další záludné a pokrytecké praktiky hodné neofašistické strany. Při volbách rozhodla záludnost, agresivita a strach pedofilie spojená s organizovaným zločinem , hypotetický strach z komunismu, přičemž bylo vždy zapomenuto na O., která nese hlavní podíl na hospodářském rozvratu Československa a proto se tolik obává majetkových přiznání a přímé volby prezidenta. Tato strana usilovala o své vítězství všemi prostředky, včetně těch, které nejsou politicky etické, důstojné, slušné a tolerantní. Pokud takové praktiky používá, pak je nutno se zamyslet nad přístupy a cíli O. Vyslovuje přesvědčení, že strana, která sahá ve volební kampani k manipulaci, demagogii a násilí, nehledě k politickému slovníku jejího předsedy M. T., bude dříve nebo později poražena. Navrhovatelka předpokládá, že si uvedené skutečnosti uvědomí i příslušné soudy a nebude nutné tyto poznatky přenášet na mezinárodní instituce. Má za průkazné, že volby v ČR v roce 2006 byly zmanipulované a nelze je považovat za platné.

Státní volební komise ve svém písemném vyjádření k návrhu připomíná ust. § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o volbách ), podle něhož se podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do poslanecké sněmovny zaregistrována; návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Poukazuje na to, že dne 18. 4. 2006 v souladu s ust. § 33 odst. 6 zákona o volbách do Parlamentu a v souladu s ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, losovala Státní volební komise čísla pro označení hlasovacích lístků zaregistrovaných politických stran, politických hnutí a jejich koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přičemž mezi těmito kandidujícími subjekty není uveden subjekt M. Č., M. a S.; tento subjekt nebyl zaregistrován jako kandidující pro volby konané 2. a 3. 6. 2006. Připojila též kopii usnesení č. 52 Státní volební komise k losování čísel pro označení hlasovacích lístků, kde tento subjekt uveden není. Pokud jde o volební kampaň a údajné nepravdivé údaje o kandidátech, poukazuje na ust. § 16 zákona o volbách a v této souvislosti opětovně upozorňuje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 73/04, publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 140/2005 Sb., zabývající se volební kampaní.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, podle jehož ust. § 87 odst. 1, (na jehož znění upozornila i odpůrkyně) se může podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, přičemž návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Z citace uvedených zákonných ustanovení je patrné, že aktivní legitimaci k podání návrhu na neplatnost voleb poslanců pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mají pouze subjekty zde vyjmenované. V projednávané věci bylo bezpečně zjištěno, že navrhovatelka není politickou stranou, politickým hnutím ani sdružením nezávislých kandidátů či sdružením politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. Navíc, jak vyplývá z obsahu Přílohy k usnesení Státní volební komise ze dne 18. 4. 2006, č. 52 o výsledku losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro uvedené volby v roce 2006, které provedla Státní volební komise dne 18. 4. 2006, nebyla navrhovatelka-M. Č., M. a S., zaregistrována jako kandidující subjekt pro letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ze statických informací Českého statického úřadu o uvedených volbách nebyla navrhovatelce v žádném volebním kraji zaregistrována kandidátní listina, což navrhovatelka ostatně ani netvrdí. Nejvyšší správní soud zjistil ze seznamu vedeném u Ministerstva vnitra, že navrhovatelka je zapsána mezi občanská sdružení.

Z toho ovšem vyplývá, že navrhovatelce nesvědčí aktivní legitimace k podání návrhu ve smyslu § 87 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu České republiky a její návrh, který podle jeho obsahu nelze posoudit jinak, než jako návrh na neplatnost voleb kandidátů (zřejmě O.) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. 6. 2006, je proto třeba odmítnout jako návrh podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou ve smyslu § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.

Podle § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení ve věcech přezkumu voleb a místního referenda.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu