Vol 40/2017-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí, složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Bejčkové, v právní věci navrhovatelky: Demokratická strana zelených, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 34, proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, ve věci návrhu na neplatnost voleb, resp. na přepočítání preferenčních hlasů-ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 1. 11. 2017 se navrhovatelka domáhá vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny České republiky konaných dne 20. a 21. 10. 2017, resp. přepočítání preferenčních hlasů ve čtyřech okrscích Plzeňského kraje, konkrétně okrsku č. 7 v obci Sušice, okrsku č. 4 v obci Měčín, okrsku č. 2 v obci Nýrsko a okrsku č. 3062 v obci Plzeň. Podle navrhovatelky se v těchto okrscích udělovaly preferenční hlasy automaticky prvním čtyřem kandidátům, a tedy v rozporu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen volební zákon ), a s Ústavou České republiky.

[2] Návrh podle textu podává Demokratická strana zelených zastoupená předsedou Jiřím Anderlem. Návrh byl ovšem Nejvyššímu správnímu soudu doručen prostřednictvím datové schránky fyzické osoby Jiřího Anderle. I přesto soud na návrh pohlížel jako na návrh podaný Demokratickou stranou zelených. NSS ze seznamu politických stran a hnutí ověřil, že pan Jiří Anderle je předsedou Demokratické strany zelených zaregistrované pod č. reg. MV 14845-4/VS-2009. Ze stanoviska pléna Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. Plsn 1/2015, k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě, plyne, že procesní úkon učiněný prostřednictvím datové schránky za podmínek uvedených v § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, osobou tam označenou má stejné účinky jako procesní úkon učiněný písemně a podepsaný osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka. Je-li osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka, právnická osoba, má takový procesní úkon učiněný prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako procesní úkon, který za právnickou osobu písemně učiní a podepíše osoba oprávněná jednat za právnickou osobu podle příslušného procesního předpisu (bod IV stanoviska; zvýraznění NSS). Výše uvedené pro nyní projednávaný případ znamená, že na návrh je třeba hledět stejně, jako by byl podán písemně a podepsán předsedou Demokratické strany zelených. Výše uvedený závěr je zcela v souladu i s jednáním předsedy navrhovatele, který sám jako fyzická osoba podal obsahově totožný návrh projednávaný pod sp. zn. Vol 36/2017. Toto jednání bylo s největší pravděpodobností vedeno úmyslem podat dva stejné návrhy dvěma různými subjekty s odlišnými podmínkami aktivní legitimace, nikoliv podat totožný návrh stejnou osobou dvakrát.

[3] Podle § 87 odst. 1 volebního zákona se neplatnosti volby kandidáta nebo kandidátů může domáhat každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována. Politická strana může tedy brojit proti volbě kandidáta nebo kandidátů pouze v těch volebních krajích, ve kterých byla pro dané volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována.

[4] Podle § 12 odst. 1 písm. b) volebního zákona kandidátní listiny politických stran, hnutí a koalic projednává a registruje krajský úřad. Navrhovatelka se domáhá soudního přezkumu ve čtyřech okrscích Plzeňského kraje, je proto rozhodující, zda měla v tomto kraji zaregistrovanou kandidátní listinu. Krajský úřad Plzeňského kraje podáním ze dne 10. 11. 2017, čj. PK-VVŽÚ/8043/17, sdělil k žádosti Nejvyššího správního soudu, že pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017 nebyla kandidátní listina navrhovatelky zaregistrována. Navrhovatelka proto není aktivně legitimována k podání volebního návrhu týkajícího se Plzeňského kraje, neboť nesplňuje podmínku § 87 odst. 1 volebního zákona.

[5] S ohledem na shora uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. návrh odmítl, neboť dospěl k závěru, že se jedná o návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 16. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu