Vol 38/2017-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka (soudce zpravodaj) a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: M. C., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel dne 1. listopadu 2017 doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny. Za důvod návrhu označil skutečnost, že se voleb dle § 31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), mohly zúčastnit pouze registrované politické strany a hnutí, nikoli však nezávislí kandidáti, v čemž ve stručnosti spatřoval porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

[2] Předseda senátu usnesením č. j.-5 ze dne 7. listopadu 2017 s odkazem na znění § 87 odst. 1 volebního zákona vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů, a konečně měl přesně formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovateli doručeno 9. listopadu 2017, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně v pondělí 13. listopadu 2017, aniž by navrhovatel vady odstranil. Za odstranění vad nelze považovat jeho podání doručené dne 13. listopadu 2017, v němž uvedl, že navrhuje prohlásit neplatnost voleb a že návrh směřuje proti všem kandidátům, kteří se, lhostejno zda vědomě či nevědomě, zúčastnili porušování Ústavy a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Dále zde navrhovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud předložil věc Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy a aby rozhodl o zrušení sdělení Státní volební komise o výsledcích voleb. K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že takové rozhodnutí je za hranicemi výrokového potenciálu ve volebním soudnictví a k předložení věci Ústavnímu soudu neshledal žádný důvod.

[4] Zároveň navrhovatel v doplnění požádal o ústní jednání. K tomu Nejvyšší správní soud připomíná, že podle § 90 odst. 3 věta druhá soudního řádu správního platí, že v tomto typu řízení není třeba jednání nařizovat.

[5] Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[6] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 soudního řádu správního). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu