Vol 38/2010-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: J. H., zastoupeného Michalem Kroftou, advokátem se sídlem European Business Center, Dukelských hrdinů 34, Praha 7, proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem budova Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost hlasování,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Soud v r a c í navrhovateli soudní poplatek ve výši 1 000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu faxem dne 11. 6. 2010 a poté doplněným o totožné písemné podání doručené soudu dne 14. 6. 2010, se navrhovatel domáhá vydání usnesení, že hlasování ve volbách do Parlamentu České republiky 2010 je neplatné . Navrhovatel má za to, že byl nezákonným postupem, který současně odporoval stanovám politické strany Věci veřejné, odvolán z kandidátní listiny uvedené politické strany, v čemž spatřuje podstatné porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen zákon č. 247/1995 Sb. ). Navrhovatel dále uvádí, že z důvodu dodržení zákonné lhůty podává návrh bez bližšího odůvodnění s tím, že návrh písmeně odůvodní ve lhůtě deseti dnů ode dne podání tohoto návrhu.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), za podmínek stanovených zvláštními zákony se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Podle § 87 odst. 1, 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda lze návrh podaný navrhovatelem projednat, a dospěl k závěru, že tomu tak není. Návrh je podán opožděně.

Návrh ve věcech volebních lze podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.). Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin

(§ 97a odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.), přičemž lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání (§ 97a odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.). Zde Nejvyšší správní soud připomíná, že podle již ustálené judikatury lhůty pro podání návrhů podle jednotlivých volebních zákonů jsou lhůtami hmotněprávními, nikoli procesněprávními. V takové lhůtě proto nepostačuje podat návrh k poštovní přepravě, nýbrž návrh v jejím průběhu musí být dodán soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2004, čj. Vol 2/2004-7, č. 279/2004 Sb. NSS).

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 citovaného zákona dne 1. 6. 2010, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tedy 2. 6. 2010 a skončila v pátek dne 11. 6. 2006 v 16.00 hodin.

Podle § 93 odst. 2 s. ř. s. lze návrh ve věcech volebních, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu. Toto ustanovení je speciální úpravou k obecné úpravě úkonů účastníků řízení dle soudního řádu správního, jak je uvedena v § 37 odst. 2 tohoto zákona. Jiná než písemná nebo ústní forma podání do protokolu ve věcech volebních není zákonem připuštěna, a nelze k ní proto přihlížet.

K tomu, aby byl návrh ve věcech volebních podán včas, by musel být učiněn písemně nebo ústně do protokolu u Nejvyššího správního soudu v Brně nejpozději v pátek dne 11. 6. 2010 do 16.00 hodin. Navrhovatelovo podání však bylo Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 6. 2010 doručeno toliko faxem, a písemně bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno až dne 14. 6. 2006, tedy po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty. Obdobný právní názor již Nejvyšší správní soud ostatně vyslovil již ve svém usnesení ze dne 22. 6. 2006, čj. Vol 49/2006-35 (www.nssoud.cz) a v projednávané věci neshledal důvod se od takto vysloveného právního názoru odchýlit.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá ve věcech volebních žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

K návrhu v dané věci byla současně připojena kolková známka ve výši 1000 Kč. Podle § 11 odst. 1 písm. l) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se řízení ve věcech volebních od soudního poplatku osvobozují. Ve smyslu § 10 odst. 1 tohoto zákona proto Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení kolkovou známkou zaplaceného soudního poplatku a jeho vyplacení z účtu tohoto soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. června 2010

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu