č. j. Vol 37/2006-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: J. J., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, o podání navrhovatele označeném jako Stížnost na průběh sněmovních voleb ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 14. 6. 2006 bylo doručeno Nejvyššímu právnímu soudu podání navrhovatele nadepsané jako Stížnost na průběh sněmovních voleb , v němž s odkazem na dokumentární pořad Události odvysílaný v pondělí dne 22. 5. 2006 Českou televizí (na programu ČT1) poukazuje na údajně lživé informace poskytnuté redaktorce tohoto pořadu zřejmě paní F. z M. B. ohledně cenové nedostupnosti léku Aridemex, který jako jediný může této ženě pomoci po úspěšné operaci. Navrhovatel označuje tyto údaje za nepravdivé a dovozuje z jejich odvysílání v České televizi, že mohly poškodit politickou stranu ČSSD ve volbách, stejně jako kandidáta této strany MUDr. R., který byl v tomto pořadu označen uvedenou pacientkou za jejího vraha .

Vzhledem k tomu, že podání (návrh) obsahovalo vady, které bránily jeho věcnému projednání, vyzval Nejvyšší správní soud v souladu s § 37 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), navrhovatele k odstranění vad podání. Poučil jej o právní úpravě žalobní legitimace občana v případě návrhu na neplatnost volby kandidáta (kandidátů) ve smyslu § 87 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen volební zákon ). Navrhovatele upozornil, že jeho podání návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidáta či kandidátů neobsahuje. Současně mu uložil, aby označil kandidáta, proti němuž návrh na neplatnost volby směřuje a uvedl konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá, že jím tvrzené porušení volebního zákona mohlo jeho volbu ovlivnit. Zároveň jej též poučil o tom, že nebudou-li tyto vady podání odstraněny ve lhůtě dvou dnů od doručení výzvy, nebude pro uvedený nedostatek možno v řízení pokračovat a soud podání odmítne.

Výzva soudu byla doručena do vlastních rukou navrhovatele ve středu dne 28. 6. 2006, jak vyplývá ze záznamu na doručence obálky, v níž byla navrhovateli soudem zaslána. Číselný údaj je potvrzen podpisem navrhovatele. Navrhovatel však ve lhůtě dvou dnů, končící v pátek dne 30. 6. 2006 a ostatně ani později-až do data vydání tohoto usnesení, na výzvu soudu nereagoval a svůj návrh požadovaným způsobem nedoplnil.

Z § 87 odst. 1 a 5 zákona č. 247/1995 Sb., vyplývá, že podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může ochrany u soudu domáhat každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen. Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta. Z této právní úpravy se podává, že navrhovatel v prvé řadě musí označit kandidáta, jehož volbu napadá; tento kandidát je pak v souladu s § 90 odst. 2 s. ř. s. účastníkem řízení. Je přitom zřejmé, že napadnout volbu je možné pouze u toho kandidáta, který byl ve volbách skutečně také zvolen. Aby se tedy soud mohl návrhem vůbec zabývat, musí navrhovatel v návrhu jednak označit zvoleného kandidáta, jehož volbu napadá, a jednak uvést konkrétní skutečnosti, z nichž dovozuje porušení volebního zákona, jakož i vztah mezi těmito skutečnostmi a volbou označeného kandidáta.

Navrhovatel ve svém podání ze dne 10. 6. 2006 (doručeném soudu dne 14. 6. 2006) neuvedl žádného zvoleného kandidáta, jehož volbu napadá, naopak má za to, že zvolený kandidát ve volebním kraji Hlavní město Praha, MUDr. D. R., byl ve volbách poškozen a tím i celá strana, za níž byl zvolen. Na výzvu soudu k odstranění uvedeného nedostatku navrhovatel již nereagoval. Nezpochybnil-li navrhovatel volbu určitého konkrétního kandidáta, chybí tím ovšem základní předpoklad, aby se soud mohl návrhem věcně zabývat. V souvislosti s absencí uvedeného základního předpokladu potom návrh postrádal též další nezbytné náležitosti, tj. neobsahoval ani tvrzení o konkrétních skutečnostech, z nichž by vyplývalo, proč je volba určitého konkrétního kandidáta neplatná. Tuto skutečnost nelze dovodit jen z toho, že navrhovatel preferuje jednoho ze zvolených kandidátů. Ostatně svůj návrh neoznačil ani jako návrh na neplatnost voleb, ale jen jako stížnost na průběh předvolební kampaně.

Navrhovatel tedy na výzvu soudu neodstranil ve stanovené lhůtě vady podání, které brání tomu, aby soud v řízení pokračoval. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud podání odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních nemá žádný účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. července 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu