Vol 34/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyně Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: P. H., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel doručil dne 1. listopadu 2017 Nejvyššímu správnímu soudu návrh, jímž se domáhal vyslovení neplatnosti volby kandidátů zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 (dále jen volby do Poslanecké sněmovny ). Za důvod svého návrhu označil navrhovatel skutečnost, že podle § 31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), se mohly voleb zúčastnit pouze registrované politické strany a hnutí, nikoli nezávislí kandidáti, což dle názoru navrhovatele odporuje čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

[2] Usnesením ze dne 2. listopadu 2017 č. j.-5 byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě tří dnů od doručení tohoto usnesení odstranil vady návrhu, zejména aby označil konkrétní kandidáty, proti jejichž zvolení návrh směřuje, uvedl konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá, že tvrzené porušení volebního zákona mohlo ovlivnit volbu těchto kandidátů, a přesně formuloval výrok, jehož vydání se domáhá. Navrhovatel byl zároveň poučen, že v případě, že této výzvě nevyhoví, bude jeho návrh odmítnut.

[3] Navrhovatel na uvedenou výzvu zareagoval podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. listopadu 2017, v němž uvedl, že navrhuje neplatnost voleb a že návrh směřuje proti všem kandidátům, kteří se lhostejno zda vědomě či nevědomě, zúčastnili podvodu zvaného volby do Poslanecké sněmovny s tím, že jména konkrétních kandidátů zvolených v Plzeňském kraji jsou obecně známa, a jejich vypisování je proto zbytečné. Takto formulované podání však nelze považovat za odstranění vad původního návrhu v intencích výše citovaného usnesení. Je totiž zřejmé, že uvedené vymezení účastníků na straně odpůrců je neurčitý, neboť je navrhovatel učinil obecně v závislosti na vágně formulované podmínce účasti na volebním podvodu , v jeho svérázném pojetí. Krom toho, navzdory poučení navrhovatel modifikoval svůj návrh tak, že se domáhá neplatnosti celých voleb. Takový návrh je však nepřípustný (viz např. usnesení č. j. Vol 120/2013-42 ze dne 14. listopadu 2013), ostatně i z takto formulovaného petitu je zřejmé, že nebrojil proti volbě konkrétních kandidátů, nota bene volených v jeho volebním kraji, jímž je Plzeňský kraj.

[4] Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrhy podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[5] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu