Vol 31/2017-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka (soudce zpravodaj), Miloslava Výborného a soudkyně Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: Ing. V. Ž., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb ve dnech 20. a 21. října 2017 ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel dne 31. října 2017 doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny. Za důvod návrhu označil skutečnost, že některé politické strany a hnutí jsou zvýhodněny financováním ze státního rozpočtu a také větším prostorem ve veřejnoprávních médiích, naopak o některých politických stranách navrhovatel nebyl vůbec informován; bezdomovcům nebyly doručeny volební lístky, a tak nemohli reálně využít svého volebního práva; volby jsou ovlivněny hybridní dezinformační válkou související s nárůstem sucha, islamizací Evropské unie, nesplněnými sliby hnutí ANO 2011, exekucemi majetků českých občanů a silnými větry, kvůli nimž byla zavřena pražská ZOO. Navrhovatel uzavřel tvrzením, že nabyl přesvědčení, že volební funkcionáři učinili z České republiky nástroj na vedení hybridní války v zájmu cizí mocnosti proti Ústavám České republiky i Evropské unie , a navrhl, aby Nejvyšší správní soud prohlásil volby konané ve dnech 20. a 21. října 2017 za neplatné.

[2] Předseda senátu usnesením č. j.-3 ze dne 1. listopadu 2017 s odkazem na znění § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovateli doručeno 3. listopadu 2017, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně v pondělí 6. listopadu 2017, aniž by navrhovatel vady odstranil. Za odstranění vad nelze považovat jeho podání učiněné dne 6. listopadu 2017 do protokolu. V něm totiž pouze uvedl, že napadá zvolení všech kandidátů na kandidátní listině České strany sociálně demokratické, přičemž zkritizoval zejména to, že poslanec Petr Dolínek byl jako náměstek primátorky hlavního města Prahy srozuměn s tím, že zbytná doprava, jako kupříkladu vození trávy a listí na vzdálenost několika desítek km ve vnitřní Praze i v jejím okolí ucpe dopravní síť Prahy natolik, že na dálničních přivaděčích se denně tvoří kolony stojících kamionů, které nemohou vypnout motor, protože nevědí, kdy popojedou o další metr. Napadl také zvolení poslanců za Občanskou demokratickou stranu a za politické hnutí ANO 2011 a navrhl zrušení parlamentních voleb ze dne 20. a 21. října 2017 v celém rozsahu včetně kandidátů pro volební obvod Praha . K návrhu přiložil celou řadu rozhodnutí týkajících se exekucí vedených proti němu a několik dalších rozhodnutí a přípisů orgánů veřejné moci.

[4] Je zřejmé, že takovéto vymezení návrhu je neurčité, neboť navrhovatel sice v doplnění učiněném do protokolu uvedl některé konkrétní kandidující politické strany, vyjmenoval i některé jejich konkrétní kandidáty, ovšem pouze proto, aby uvedl, co mu vadilo na jejich předchozí politické činnosti. Naopak ve vztahu k žádnému kandidujícímu subjektu či kandidátovi neuvedl žádný důvod, který by pojmově mohl být důvodem neplatnosti volby kandidáta. Sám ostatně i své doplnění opět uzavřel návrhem na zrušení celých parlamentních voleb, a to s odůvodněním, že zrušení voleb by mohlo být řešením patové situace, kdy s hnutím ANO 2011 nechce nikdo z dalších zvolených kandidátů nic mít a sama vládnout nemůže. Jeho návrh tak i po doplnění učiněném do protokolu zůstává návrhem na vyslovení neplatnosti voleb. Takový návrh je však ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nepřípustný (viz např. usnesení č. j. Vol 120/2013-42 ze dne 14. listopadu 2013). Navrhovatel tak nezformuloval přípustným způsobem petit, tedy výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá; a zejména netvrdil konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývalo porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů.

[5] Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[6] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu