Vol 30/2017-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka, Miloslava Výborného a Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: R. S., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb ve dnech 20. a 21. října 2017 ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: [1] Navrhovatel dne 31. 10. 2017 doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny. Za důvod návrhu označil skutečnost, že je nerovné postavení v přístupu k funkci poslance, neboť jsou nuceni být členy nebo sympatizanty některé politické strany a hnutí, dále brojí proti 5% volební uzavírací klauzuli, povinnosti platit příspěvek na úhradu volebních nákladů diskriminující malé strany a hnutí. Namítá také nerovnost volebního práva s ohledem na přepočet hlasů na mandáty a zvýhodnění některých politických stran a hnutí financováním ze státního rozpočtu a také větším prostorem v médiích. Docházelo k prodávání volitelných míst na kandidátkách a někde k uplácení voličů. Došlo ke krádeži voličských průkazů. Byl zatčen PhDr. Miroslav Sládek. V Opavě došlo k posunutí konce hlasování. Někteří voliči dostali pouze lístky ANO, někteří neobdrželi lístky SPO, jiným nebyly předem lístky dodány. Někde docházelo k chybnému přepočtu hlasů. Nemohli hlasovat někteří pacienti. Došlo k výpadku serveru www.volby.cz. Velmi se liší výsledky ve volebních krajích. Navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozhodl o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017.

[2] Předseda senátu usnesením ze dne 1. 11. 2017, č. j.-8, s odkazem na znění § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá. lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně v pondělí 6. 11. 2017, aniž by navrhovatel vady odstranil. Za odstranění vad nelze považovat jeho podání učiněné dne 7. 11. 2017. V něm totiž uvedl, že napadá zvolení všech poslanců do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které jmenovitě uvedl. Celé volby byly nedemokratické a nelegitimní. Rozvedl, že pochybení uvedená v původním návrhu zpravidla zpochybňují zvolení všech poslanců, případně pouze z určitých stran nebo v určitých krajích. Opětovně navrhl, aby soud deklaroval neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny a prohlásil, že všichni zvolení poslanci ztrácejí poslanecký mandát.

[4] Navrhovatel sice v doplnění formálně vyjmenoval kandidáty, jejichž zvolení sporuje, avšak jde o kandidáty z celé České republiky a taktéž jím uváděné důvody se netýkají konkrétních pochybení při volbách poslanců, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž je navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů. Naopak mnoho důvodů se podle samotného navrhovatele vztahuje k ryze lokálním problémům při volbách (například v Opavě nebo Ústí nad Labem), ke kterým došlo mimo hlavní město Prahu. Jeho návrh tak i po doplnění zůstává obsahově jednoznačně návrhem na vyslovení neplatnosti voleb. Takový návrh je však ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pokud jde o návrh občana, nepřípustný (viz např. usnesení ze dne 14. 11. 2013, č. j. Vol 120/2013-42). Navrhovatel tak nezformuloval přípustným způsobem petit, tedy výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá; a zejména netvrdil konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývalo porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby kandidátů, které je oprávněn napadat.

[5] Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[6] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu