Vol 3/2010-5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy a v právní věci navrhovatele: M. K., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, o návrhu na neplatnost volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5.-29. 5. 2010 ve volebním okrsku č. 1-Společenský dům Jilm, Město Jilemnice ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 6. 2010 se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5.-29. 5. 2010 ve volebním okrsku č. 1-Společenský dům Jilm, Město Jilemnice . V návrhu poukazuje především na to, že mu bylo odepřeno právo volit, a to díky postupu státních orgánů při vydání jeho voličského průkazu. Navrhovatel požádal městský úřad v Jilemnici dne 20. 5. 2010 o vydání voličského průkazu, městský úřad žádosti vyhověl a voličský průkaz běžnou neregistrovanou poštovní zásilkou navrhovateli zaslal. Do pátku 28. 5. 2010 však voličský průkaz navrhovateli doručen nebyl, a proto se dne 29. 5. 2010 dostavil osobně do Jilemnice, aby využil svého ústavního práva volit. V Jilemnici mu však bylo právo volit odepřeno s odůvodněním, že se musí prokázat voličským průkazem, který ovšem neměl k dispozici. Navrhovatel proto konstatuje, že mu stát prostřednictvím svých úředníků fakticky znemožnil výkon jeho volebního práva, protože hrubým způsobem zanedbal řádné doručení dokumentu, který navrhovateli umožňoval jeho volební právo vykonat.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. , soudní řád správní ), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, podle jehož § 87 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Podání navrhovatele by podle obsahu bylo možno posoudit jako návrh na neplatnost volby všech zvolených kandidátů, i když je v tomto směru nedostatečně konkretizován. Odstranění vad návrhu je však na místě pouze tam, kde jde o návrh věcně projednatelný. Tak tomu v daném případě není.

Návrh lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.). Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise dne 1. 6. 2010, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tedy 2. 6. 2010. Návrh doručený Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 6. 2010 byl podán dříve, než byl vyhlášen výsledek voleb, který je návrhem zpochybňován, a tedy dříve, než vůbec lhůta k podání návrhu začala běžet; jde tedy o návrh předčasný.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako předčasný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2010

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu