Vol 28/2017-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy (soudce zpravodaj), Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci navrhovatele: Ing. V. Ž., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb ve dnech 20. a 21. října 2017 ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel dne 31. října 2017 doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh, kterým se domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Za důvody návrhu označil skutečnost, že kandidáti mají nerovné postavení, neboť některé politické strany a hnutí jsou zvýhodněny financováním ze státního rozpočtu a také větším prostorem ve veřejnoprávních médiích, naopak o některých politických stranách navrhovatel nebyl vůbec informován; bezdomovcům bylo odňato volební právo, nebyly jim doručeny volební lístky, a tak ani nemohli reálně svého volebního práva využít. V závěru svého návrhu uvedl, že Hnutí ANO 2011, ODS a ČSSD jsou podvodná seskupení , a navrhl, aby Nejvyšší správní soud prohlásil volby konané ve dnech 20. a 21. října 2017 za neplatné.

[2] Předseda senátu usnesením ze dne 3. listopadu 2017 čj.-7, s odkazem na znění § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá. Dále byl navrhovatel poučen, že ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení může vznést námitku podjatosti, má-li za to, že některý ze jmenovaných soudců Nejvyššího správního soudu je z projednávání této věci vyloučen pro svůj poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad a poučením o možnosti podání námitky podjatosti bylo navrhovateli doručeno ve středu 8. listopadu 2017. V pondělí 13. listopadu 2017 se navrhovatel dostavil k nahlédnutí do spisu a k doplnění svého návrhu ústně do protokolu. Současně vznesl námitku podjatosti všech členů volebního senátu z důvodu nerespektování § 16 odst. 5 volebního zákona ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Vol 31/2017. V této souvislosti odkázal na své podání ze dne 6. listopadu 2017 a na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. listopadu 2017, čj. Vol 31/2017-11, kterým bylo o tomto podání rozhodnuto (pro písařskou chybu je uvedené usnesení v protokolu nesprávně označeno jako usnesení ze dne 9. listopadu 2017, čj. Vol 17/2017-11).

[4] Nejvyšší správní soud (jiný senát) o námitce podjatosti navrhovatele rozhodl usnesením ze dne 14. 11. 2017, čj. Nao 338/2017-19, a to tak, že jmenované členy volebního senátu z projednávání a rozhodnutí věci nevyloučil. V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že navrhovatel výslovně dovozuje podjatost soudců volebního senátu ze způsobu, jakým rozhodli v jiné věci. Jeho námitka je proto s ohledem na ustanovení § 8 odst. 1 in fine s. ř. s. nedůvodná, neboť zákon z možných důvodů podjatosti vylučuje okolnosti, které spočívají v rozhodování soudce v jiných věcech.

[5] Ve svém doplnění ze dne 13. listopadu 2017 navrhovatel uvedl, že za nečestné považuje jednání kandidáta ČSSD Petra Dolínka, který byl v předchozím volebním období náměstkem primátorky hlavního města Prahy pro dopravu, svým působením mohl přímo ovlivnit vjezd kamionů do Prahy, neučinil tak a považuje to za námět do dalšího volebního období. Navrhovateli pak zejména vadí, že přestože v městské části Praha-Hrnčíře vybudoval funkční nízkonákladové výzkumné biocentrum, jehož součástí byl i kompost, tento mu obstrukcemi pražských úřadů nebyl povolen a tráva a listí z dané lokality se vozily na skládku komunálního odpadu na opačném konci metropole za cenu značných nákladů. Podle navrhovatele z dané kauzy korupce přímo číší a zhutněná vytéká . Jeho dobročinný výzkumný projekt se mu snaží zneužitím pravomoci veřejných činitelů zlikvidovat. Toto jednání je podle navrhovatele v rozporu s celou řadou ustanovení Listiny základních práv a svobod, která ve svém doplnění obsáhle cituje; v souvislosti s čl. 24 Listiny mj. uvádí, že je přesvědčen, že diskriminace jeho osoby je způsobena jeho valašským původem.

[6] Navrhovatel dále považuje za odsouzeníhodné jednání ministra spravedlnosti za Hnutí ANO JUDr. Roberta Pelikána, neboť stát šmíruje občany plošným odposlechem , napadá proto jeho volbu. Za neobyčejné pokrytectví ze strany Hnutí ANO považuje obsazení postu šéfa vedení Dopravního podniku za vedení primátorky Adriany Krnáčové, jakož i aktivity superagentky StB Radmily Kleslové. Dále odkazuje na odpověď Úřadu městské části Prahy 11, konkrétně Ing. M. V. ze dne 27. 10. 2017, sp. zn. MCP11/17/061709/OŽP/Vlac, kterou ke svému doplnění rovněž přiložil. Stížnost byla podle jeho názoru dána k vyřízení přímo delikventovi, na kterého si stěžoval, tak podle něj jedná Hnutí ANO. V neposlední řadě navrhovatel napadá volbu kandidátů za ODS Mgr. Václava Klause, Mgr. Jany Černochové, doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., PhDr. Pavla Žáčka, PhD. a Marka Bendy. ODS podle jeho názoru navrhuje velkou byrokratickou revoluci , avšak za dobu své vlády tato pravidla sama nastavila. Konečně se navrhovatel domáhá neplatnosti volby kandidátů za KDU-ČSL, neboť dlouhou dobu neřešili situaci se suchým zemědělstvím. Navrhovatel uzavřel, že nadále požaduje zrušení voleb jako celku, alternativně však alespoň kandidátů za volební obvod hlavního města Prahy. Současně požaduje nápravu škod, sviňáren a zločinů, které způsobili .

[7] S ohledem na námitky vznášené navrhovatelem při sepisování protokolu týkající se skutečnosti, že soudci si jeho podání určitě nepřečtou, Nejvyšší správní soud předně zdůrazňuje, že se s obsahem podání navrhovatele podrobně seznámil. I když navrhovatel svůj návrh doplnil ve třídenní lhůtě k odstranění vad návrhu, Nejvyšší správní soud je stejně jako pokračování ve věci sp. zn. Vol 31/2017 nucen konstatovat, že ani ve svém doplnění navrhovatel vytčené vady svého návrhu neodstranil.

[8] Navrhovatel sice v doplnění učiněném do protokolu uvedl některé konkrétní kandidující politické strany, vyjmenoval i některé jejich konkrétní kandidáty, ovšem pouze proto, aby uvedl, co mu vadilo na jejich předchozí politické činnosti. Tímto způsobem však navrhovatel toliko obecně deklaruje svou všeobecnou hlubokou nespokojenost s politickou situací, avšak ve vztahu k žádnému kandidujícímu subjektu či kandidátovi neuvádí žádný důvod, který by pojmově mohl být důvodem neplatnosti volby kandidáta podle volebního zákona. Sám navrhovatel ostatně své doplnění opět uzavřel návrhem na zrušení celých parlamentních voleb, byť alternativně tentokrát i návrhem na zneplatnění volby kandidátů politických stran a hnutí v hlavním městě Praha. S ohledem na absenci relevantních důvodů nezbytných pro meritorní přezkum Nejvyšší správní soud nepovažuje za důvodný ani navrhovatelem vznesený návrh na předložení věci Ústavnímu soudu ohledně zrušení jím popsaných ustanovení volebního zákona.

[9] I po doplnění učiněném do protokolu tak návrh zůstává návrhem na vyslovení neplatnosti voleb. Takový návrh je však ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nepřípustný (viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. listopadu 2013, čj. Vol 120/2013-42). Navrhovatel netvrdil konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývalo porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů; výtky týkající se předchozí politické činnosti kandidátů přitom takovými důvody samy o sobě nejsou; přípustným způsobem navrhovatel nezformuloval ani petit, tedy výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[10] Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel předem poučen.

[11] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu