Vol 23/2017-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka, Miloslava Výborného a Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: M. Z., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel dne 30. 10. 2017 doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako přílohu přiložil hlasovací lístky v Olomouckém kraji, jako kraji volebním. Za důvod návrhu označil skutečnost, že se voleb dle § 31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), mohly zúčastnit pouze registrované politické strany a hnutí, nikoli však nezávislí kandidáti, v čemž ve stručnosti spatřoval porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

[2] Předseda senátu usnesením ze dne 31. 10. 2017, č. j.-8, s odkazem na znění § 87 odst. 1 volebního zákona vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovateli doručeno 3. 11. 2017, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně v pondělí 6. 11. 2017, aniž by navrhovatel vady odstranil. Za odstranění vad nelze považovat jeho podání doručené 6. 11. 2017, v němž uvedl, že navrhuje neplatnost voleb a že návrh směřuje proti všem kandidátům, kteří se, lhostejno zda vědomě či nevědomě, zúčastnili podvodu zvaného Volby do Poslanecké sněmovny s tím,

že jména konkrétních kandidátů zvolených v Jihočeském kraji jsou obecně známa, a jejich vypisování je proto zbytečné.

[4] Je zřejmé, že takovéto vymezení účastníků na straně odpůrců je neurčité, neboť je navrhovatel učinil obecně v závislosti na vágně formulované podmínce účasti na volebním podvodu , v jeho svérázném pojetí. Krom toho, navzdory poučení, navrhovatel modifikoval svůj návrh tak, že se domáhá neplatnosti celých voleb. Takový návrh je však nepřípustný (viz např. usnesení ze dne 14. 11. 2013, č. j. Vol 120/2013-42), ostatně i z takto formulovaného petitu je zřejmé, že nebrojil proti volbě konkrétních kandidátů, nota bene volených v jeho volebním kraji, jímž je podle jeho trvalého pobytu Olomoucký kraj, nikoli Jihočeský kraj, k němuž se váže jeho doplnění návrhu.

[5] Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[6] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu