Vol 20/2017-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyně Daniely Zemanové v právní věci navrhovatelky: J. S., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: [1] Navrhovatelka dne 30. října 2017 doručila Nejvyššímu správnímu soudu návrh, jímž se domáhala vydání rozhodnutí o neplatnosti volby kandidátů zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny, s odkazem na přílohy, které obsahovaly kopie hlasovacích lístků v hlavním městě Praze jako kraji volebním. Za důvod návrhu označila skutečnost, že se voleb dle § 31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), mohly zúčastnit pouze registrované politické strany a hnutí, nikoli však nezávislí kandidáti, v čemž ve stručnosti spatřovala porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

[2] Předseda senátu usnesením č. j.-6 ze dne 30. října 2017 s odkazem na znění § 87 odst. 1 volebního zákona vyzval navrhovatelku k odstranění vad návrhů ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Navrhovatelka byla současně poučena o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatelka měla zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byla navrhovatelka zapsána do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek hlasování či volby napadených kandidátů, a konečně měla formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovatelce doručeno 2. listopadu 2017, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně v pondělí 6. listopadu 2017, aniž by navrhovatelka vady odstranila. V řízení tedy nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byla navrhovatelka poučena.

[4] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. listopadu 2017

Tomáš Langášek předseda senátu