č. j. Vol 20/2006-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Karla Šimky v právní věci navrhovatele S. O., proti odpůrci Státní volební komisi, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu navrhovatele na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 2.-3. června 2006,

takto:

I. Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2.-3. června 2006, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal ve lhůtě stanovené v ust. § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen zákon č. 247/1995 Sb. ) návrh, aby shora uvedené volby byly prohlášeny za neplatné. Návrh odůvodnil výňatkem z K. ž., kapitola 36 (Česká bible, kapitola 99) druhá část, jejímž je autorem. Důvody pro vyslovení neplatnosti voleb spatřuje navrhovatel v chybné energetické koncepci České republiky, kterou se řídily všechny předchozí vlády České republiky a řídí se jí i všechny politické strany, jejichž kandidáti byli zvoleni ve shora uvedených volbách. Energetickému kolapsu v České republice může zabránit pouze výstavba univerzálního zimního domu, ze zákona Božího , jehož nárys předložil jako součást svého návrhu.

Podle § 87 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb. návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Navrhovatel v návrhu vůbec netvrdí, že by byla splněna podmínka uvedená ve shora uvedeném ustanovení.

Nejvyšší správní soud proto návrh jako nedůvodný zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu