Vol 2/2010-6

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: Mgr. V. Ch., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, o návrhu na neplatnost voleb, konaných dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 37/2010 Sb. ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 31. 5. 2010 se navrhovatel domáhá, aby Nejvyšší správní soud rozhodl, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. května 2010 a 29. května 2010, vyhlášené Rozhodnutím prezidenta republiky č. 37/2010 Sb., jsou tímto neplatné, a to pro porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb. a ústavního zákona č. 195/2009 Sb. . Svůj návrh odůvodnil tím, že uvedené volby proběhly nejen v rozporu se zákonem č. 247/1995 Sb., ale i v rozporu s ústavním pořádkem, a tím, že mimoústavní a nezákonné posunutí volebního termínu z období do 15. října 2009 na termín 28.-29. května 2010 mělo zásadní vliv na výsledek voleb.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle jehož § 87 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Podání navrhovatele by podle obsahu bylo možno posoudit jako návrh na neplatnost volby všech zvolených kandidátů, avšak v dané věci nejde o návrh, který je věcně projednatelný, neboť takový návrh lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.). Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise dne 1. 6. 2010, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tedy 2. 6. 2010. Návrh doručený Nejvyššímu správnímu soudu dne 31. 5. 2010 byl podán dříve, než byl vyhlášen výsledek voleb, který je návrhem zpochybňován, a tedy dříve, než vůbec lhůta k podání návrhu začala běžet; jde tedy o návrh předčasný.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako předčasný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2010

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu