Vol 16/2014-122

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatelek: a) Mgr. A. U., b) P. P., c) Strana zelených, se sídlem Senovážné nám. 994/2 110 00 Praha 1- Nové Město, všechny zastoupeny Pavlem Uhlem, advokátem, se sídlem Kořenského 15, 150 00 Praha 5-Smíchov, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, 140 21 Praha 4, 2) Mgr. Tomáš Zdechovský, bytem Mánesova 712/7, 500 02 Hradec Králové, zastoupený Prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem, se sídlem Botičská 4, 128 00 Praha 2, a 3) Ing. Mgr. Miroslav Poche, bytem Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3-Vinohrady, zastoupený JUDr. Romanem Felixem, advokátem, se sídlem U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, o návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidátů-odpůrců 2) a 3) ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 6. června 2014 obdržel Nejvyšší správní soud návrh výše uvedených navrhovatelek (dále jen volební stížnost ), aby vyslovil neplatnost volby kandidátů Mgr. Tomáše Zdechovského (Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová) a Ing. Mgr. Miroslava Pocheho (Česká strana sociálně demokratická) ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014 a aby určil, že v těchto volbách byli zvoleni PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. (Česká pirátská strana) a Mgr. Ondřej Liška (Strana zelených). Podstatou volební stížnosti bylo přesvědčení navrhovatelek, že výše uvedení kandidáti byli neplatně zvoleni na úkor jiných dvou výše uvedených kandidátů, a to v důsledku aplikace tzv. uzavírací klauzule, jež vylučuje z rozdělování mandátů strany, které získaly ve volbách méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů (§ 47 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

[2] Usnesením č. j.-69 ze dne 24. června 2014 senát Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí (dále jen volební senát ) předložil podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech, které postoupily do skrutinia, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a řízení do rozhodnutí Ústavního soudu o tomto návrhu přerušil. Ústavní soud návrh volebního senátu Nejvyššího správního soudu nálezem sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ze dne 19. května 2015, veřejně vyhlášeným 1. června 2015, zamítl. Tím odpadl důvod pro přerušení řízení.

[3] Navrhovatelky vzaly bezprostředně po rozhodnutí Ústavního soudu svou volební stížnost v celém rozsahu zpět (podání ze dne 1. června 2015, doručené Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne) a navrhly, aby řízení o jejich volební stížnosti bylo zastaveno. Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

[4] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu