Vol 150/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Jana Passera, JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: J. T., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, ve věci návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby kandidátů zvolených do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Karlovarském kraji ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: I. [1.] Navrhovatel podal dne 11. 11. 2013 k poštovní přepravě návrh na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby kandidátů zvolených do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Karlovarském kraji . Tento návrh byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen dne 12. 11. 2013.

[2.] Podle § 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), je třeba návrh na neplatnost volby kandidáta podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

[3.] V posuzované věci navrhovatel napadá platnost volby kandidátů zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. 10. 2013. K vyhlášení výsledků těchto voleb Státní volební komisí došlo v souladu s § 52 odst. 3 volebního zákona dne 30. 10. 2013, a to publikací ve Sbírce zákonů pod č. 343/2013. Lhůta pro podávání návrhů tedy začala běžet dne 31. 10. 2013, a uplynula dne 9. 11. 2013 v 16.00 hod. Podle § 97a odst. 3 volebního zákona je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu (tedy Nejvyššího správního soudu), a to nejpozději do 16.00 hodin.

[4.] Navrhovatel podal předmětný návrh u Nejvyššího správního soudu až dne 12. 11. 2011, tedy opožděně. Podle § 97a odst. 4 volebního zákona lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

[5.] Nejvyšší správní soud proto podaný návrh odmítl jako opožděný podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

[6.] O nákladech řízení soud rozhodl podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu