Vol 15/2014-88

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatelů: a) Česká pirátská strana, se sídlem Dalimilova 6, Praha 3, b) PhDr. I. B., Ph.D., obou zastoupených Mgr. Filipem Hajným, advokátem se sídlem Kolínská 1983/20, Praha 3, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, 2) Český statistický úřad, se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, 3) Mgr. Ing. Miroslav Poche, bytem Velehradská 1735/28, Praha 3, zast. JUDr. Romanem Felixem, advokátem se sídlem U Nikolajky 833/5, Praha 5, 4) Mgr. Tomáš Zdechovský, bytem Mánesová 712/7, Hradec Králové, zast. Prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem se sídlem Botičská 4, Praha 2, o návrhu na neplatnost volby kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23.-24. 5. 2014,

takto:

I. V řízení s e p o k r a č u j e .

II. Návrh s e z a m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti volby kandidátů do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23.-24. 5. 2014, konkrétně pak neplatnosti volby odpůrců 3) a 4). Navrhovatelé rovněž usilují, aby soud určil, že řádně zvolen byl PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. a Mgr. Ondřej Liška.

[2] Usnesením ze dne 24. 6. 2014, čj.-83, soud řízení přerušil podle § 48 odst. 3 písm. d) s. ř. s. Pro rozhodnutí o této volební stížnosti bylo klíčové posouzení souladu několika ustanovení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, s ústavním pořádkem. Na základě návrhu Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. Vol 16/2014 byla tato otázka předložena k rozhodnutí plénu Ústavního soudu. Právě Ústavní soud má pravomoc posoudit ústavnost této normy; a v případě, že dospěje k závěru o jejím rozporu s ústavním pořádkem, zrušit ji.

[3] Ústavní soud rozhodl o návrhu nálezem ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 14/14. Tímto nálezem zamítl návrh na zrušení § 47 zákona o volbách do Evropského parlamentu, a § 48 odst. 1 ve slovech, které postoupily do skrutinia, téhož zákona.

[4] Protože plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu na zrušení shora uvedených ustanovení zákona o volbách do Evropského parlamentu, vyslovil soud prvým výrokem, že se v řízení pokračuje.

[5] Jakkoliv je návrh na neplatnost volby mimořádně rozsáhlý, veškeré jeho argumenty směřují pouze proti neústavnosti shora uvedených ustanovení zákona o volbách do Evropského parlamentu. Tyto otázky nicméně finálně posoudil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/14. Důvody nálezu jsou obsaženy v bodech 42 až 85, na které soud pro stručnost odkazuje. Nález Ústavního soudu je pro zdejší soud závazný (čl. 89 odst. 2 Ústavy).

[6] Protože zákon, který má být na volby do Evropského parlamentu aplikován, není protiústavní, a protože navrhovatel jiné námitky než námitky protiústavnosti zákona ve svém návrhu neuvádí, nemůže být jeho návrh důvodný (výrok II.).

[7] O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 93 odst. 4 s. ř. s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.

[8] Soud rozhodl o návrhu bez jednání. V tomto typu řízení jej není třeba nařizovat (§ 90 odst. 5 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu