Vol 149/2013-4

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové ve věci navrhovatele: Ing. P. S., Ph.D., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 180 v Ostravě,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 11. 11. 2013 se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 180 v Ostravě a také žádá o prověření sčítání platných hlasů. Domnívá se, že volby neproběhly v souladu se zákonem, neboť hlasovací lístek Strany zelených, který v řádné hlasovací obálce vhodil do tamní volební urny, nebyl dle statistik zveřejněných na stránkách Českého statistického úřadu vůbec zaznamenán. Dle těchto statistik Strana zelených totiž ve volebním okrsku č. 180 v Ostravě neobdržela ani jeden platný hlas.

Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. se za podmínek stanovených zvláštními zákony se může občan návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (volební zákon). Podle § 87 odst. 1 a 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Soud se nejprve zabýval tím, zda návrh byl podán včas.

Návrh ve věcech volebních lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 volebního zákona). Nejvyšší správní soud vychází ve své judikatuře z toho, že lhůta pro podání návrhu ve věcech volebních je lhůtou hmotněprávní (srov. např. usnesení ze dne 22. 6. 2006, čj. Vol 69/2006). Ustanovení § 37 odst. 2 s. ř. s, se tedy ve věcech volebních neaplikuje, protože soudní řád správní má pro tuto skupinu věcí zvláštní úpravu v § 93 odst. 2. Lhůta určená podle dnů je tedy zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin (§ 97a odst. 3 volebního zákona), přičemž lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání (§ 97a odst. 4 téhož zákona).

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 téhož zákona dne 30. 10. 2013, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tj. 31. 10. 2013. Navrhovatelovo podání bylo soudu doručeno dne 11. 11. 2013, tedy po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty, neboť tato uplynula v sobotu 9. 11. 2013 v 16 hodin.

Z uvedených důvodů soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu