Vol 147/2013-4

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Jana Passera, JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové, v právní věci navrhovatele: Ing. F. T., proti odpůrci: Státní volební komise se sídlem Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, za účasti Marka Bendy, v řízení o neplatnosti volby kandidáta,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu poštou dne 11. 11. 2013 zpochybňuje výsledek volby kandidáta Občanské demokratické strany Marka Bendy do Poslanecké sněmovny, zvoleného v předčasných volbách, konaných ve dnech 25. až 26. 10. 2013, ve volebním obvodu Hl. města Prahy.

Podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), za podmínek stanovených zvláštními zákony se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Podle ustanovení § 87 odst. 1 a 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta. Návrh ve věcech volebních lze podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 volebního zákona). Lhůta určená podle dnů je přitom zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin (§ 97a odst. 3 volebního zákona), přičemž lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání (§ 97a odst. 4 téhož zákona). Protože konec lhůty pro podávání volebních stížností je stanoven podle hodin, nevztahuje se na tento typ řízení ani pravidlo, podle něhož připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (viz § 40 odst. 3 s. ř. s.).

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 téhož zákona rozesláním částky 133 Sbírky zákonů dne 30. 10. 2013 (č. 343 Sb.); lhůta k podání návrhu tak počala běžet následující den-31. 10. 2013. Jakkoliv je z obálky, resp. podacího razítka pošty, zřejmé, že navrhovatel podal návrh k poštovní přepravě dne 8. 11. 2013, v souladu se shora uvedenou zákonnou úpravou musí být podání nejpozději v poslední den lhůty v dispozici Nejvyššího správního soudu. Tak tomu zjevně nebylo, neboť posuzovaný návrh byl doručen soudu v pondělí 11. 11. 2013, přičemž lhůta pro včasné uplatnění volebního návrhu uplynula v sobotu 9. 11. 2013, v 16 hod.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu